Lauri Riekkinen. / Pohjolan vartio 1.4.1937.

Enontekiön suojeluskunnan perustamisvaiheista


Enontekiön suojeluskunta on perustettu Yliesikunnan kirjelmällä N:o 7040. IIa -36 lokakuun 22 päivältä 1936 päivämäärällä 1.11. 1936. Kui-tenkin kysymys sk:n perustamisesta Enontekiölle oli ollut jo useita vuo-sia aikaisemmin keskustelun alaisena paikkakunnalla ja pohdittiin sitä puoleen ja toiseen. Erikoisesti askarrutti ajatusta kysymys siitä, miten sk. voisi toimia niissä omalaatuisissa ja monella tavalla poikkeuksellisissa oloissa, mitkä Enontekiöllä vallitsevat.

Täällähän on asutus harvaa ja matkat pitkät. Tieyhteydet ovat miltei ole-mattomat. Ainoa maantie on Muonion-Enontekiön tie, joka jatkuu Pelto-vuomaan asti. Pitäjän pinta-ala on enemmän kuin 2/3 Uudenmaan lää-nistä.Voisivatko suojeluskuntalaiset tällaisissa oloissa saapua harjoituk-siin siinä määrin, että sk. jatkuvasti pidettäisiin toimivana suojeluskunta-na? Käytettäisiinkö kiväärejä kenties luvattomasti metsästykseen ja jou-tuisivatko lappalaisten porot ehkä joskus eläviksi maaleiksi? Miten saat-aisiin sk:n talous järjestetyksi näin köyhissä oloissa? Tällaiset ja monet muut tärkeät kysymykset vaativat perusteellista harkintaa.

Enontekiön sk:n esikuntaa, vasemmalta kirkkoherra A. Kallio, nimismies B. Öhman ja tullivarlija J. Syväjärvi. Esik. jäsenen Fr. Eiran kuva puuttuu.

Toisaalta taasen oltiin erittäin hyvin selvillä siitä, että paikallisten, erikois-laatuisten olojen perusteellinen tuntemus ja tottumus liikkumaan tiettö missä tunturiseuduissa kaikkina vuodenaikoina voivat joskus joutua näyttelemään tärkeätä osaa sk.-laitoksen yleisten päämäärien saavutta-misessa. Ne keskustelut, joita Enontekiön pappilassa usein pidettiin soti-lasläänin komentajan, eversti Hj. Siilasvuon ja eräiden muiden sotilas-henkilöiden kanssa, olivat omiaan rohkaisemaan ja viemään kysymystä lähemmäs ratkaisua.

Kun riittävän jäsenmäärän hankkiminen tuntui aluksi vaikealta, ajateltiin ensin liittymistä kyläosastona Muonion sk:aan, mutta se ei johtanut tu-lokseen. Samoin kävi ensimmäisen yrityksen oman sk:n saamisesta, sillä jäsenmäärä ei ollut riittävän suuri.

Siniristilippu kohoaa tunturien maassa talon kuin talon salkoon.

Enontekiiin sk:n paikallispääll. res.-vänr. L. Riekkinen.

Res.-vänrikki J. Kurkisalo (ent. Lamberg) Enontekiön sk:n upseereita.

Ei käynyt paremmin toisellakaan kerralla. Viime heinäkuun 7 päivänä pi-dettiin piiripäällikkö, everstil. A. Mäkiniemen läsnäollessa jälleen kokous, jossa päätettiin täydentää jäsenhankintaa ja uudistaa aikaisempi ano-mus sk:n perustamisesta. Nyt lupautuikin sk:aan liittymään tarpeellinen määrä jäseniä.Tuloksena oli vihdoinkin alussa mainittu perustamispää-tös.

Sk:n varsinainen perustava kokous pidettiin aluepäällikkö, luutn. A. Ka-rasmaan läsnäollessa 8 p:nä viime marraskuuta ja valittiin siinä esikunta ja muut toimihenkilöt. Esikuntaan tulivat suojeluskunta-asiaa lämpimim-min ajaneet kirkkoherra Aimo Kallio, nimismies B. Öhman, tullipäällys-mies J. H. Syväjärvi ja herastuomari Frans Eira. Mikäli tähän astinen ly-hyt kokemus osoittaa,voidaan sk:n perustamista Enontekiölle pitää oi-keaan osuneena toimenpiteenä.