Suomen moottorilehti 01.01.1926 no 1.

Helsinki—Petsamo.


Huolimatta vuodenajasta, joka ei ole ensinkään juuri nyt sopiva pitkien automatkain suorittamiseen, julkaisemme tässä kuitenkin lyhyen selos-tuksen eräästä viime kesänä suoritetusta automatkasta Helsingistä Pet-samoon.


Moni varmaan ainakin ajatuksissaan suunnittelee tällaista matkaa jos-tain kotiseudultaan Lapin perukoille. Tällaisella retkellä kerääntyneet kokemukset ja näkemykset ovat runsaat, eikä lienee aina niinkään pal-jon syytä mennä ensitöikseen suoraan ulkomaille matkailun nautintoja hakemaan. Kotoisella kamaralla voi nykyisten kulkuneuvojen aikakau-tena moni suorittaa virkistävän matkan ja kohtuullisilla kustannuksilla.

Tässä lyhyesti selostamamme matkan suoritti neljä autoa. Matkailijoista lähtivät johtajat Willstedt ja Häyrinen Helsingistä kesäkuun 25 p:nä. Mat-kueeseen liittyi Keski-Suomessa lisäksi 2 autoa, johtajat Jordan ja Luos-tarinen seurueineen.

Johtaja Willstedt on ystävällisesti luovuttanut joukon kuvia sekä tietoja matkan vaiheista. Alkuosa oli tavallista autolla-ajoa yöpymisineen, kul-kien Kalajoen ja Raahen kautta Kemiin. Kemistä jatkui matka sitten suo-raan Rovaniemelle. Tie tällä välillä oli huonointa koko matkalla.

Rovaniemi on erittäin vilkas paikka, jossa matkailijat yöpyivät, alkaak-seen varsinaisen Lapinmatkan. Kuvaavana piirteenä mainittakoon, että bentsiinin hinta tähän aikaan oli Rovaniemellä vain 3: 75 litra, kun taas esim. Viitasaarella mainittu aine oli maksanut noin 4 markkaa litra.

Rovaniemeltä jatkoi seurue matkaa uutta Sodankylään vievää viertotietä pitkin. Välin Rovaniemi—Sodankylä voi myöskin suorittaa postiautolla, maksaen matka markan kilometriltä. Tällä välillä on lisäksi kolme lossi-paikkaa.

Sodankylä.

Matka Sodankylästä seuraavaan, automatkailijalle sopivaan pysähdys-paikkaan, Ivaloon, on 165 km, missä myös sijaitsee matkailuyhdistyksen majatalo. Seuraava taival on Ivalo Virtaniemi, jolla välillä on myös tilai-suus tutustua n.s. Laanilan kultavaltauksiin, missä uusi Ivalo-yhtiö on äskettäin aloittanut toimintansa.

Virtaniemi oli matkailijain mielestä kuin keidas, missä parhaiten hoidettu matkailijamaja tarjosi levon vaivojen jälkeen; vieläpä oikeaa saunaakin sai, joka sellaisen tarpeessa tunsi olevansa. Virtaniemellä on tilaisuus myös lohikalastukseen. Sinne voi myöskin päästä Ivalosta moottorive-neellä, jos sellaisen onnistuu saamaan. Virtaniemeltä voidaan matkaa jatkaa ainoastaan Pitkäjärvelle saakka, jonne autot on jätettävä. Matkai-lijamme saapuivat Pitkäjärvelle heinäkuun 4 p:nä.

Automatkaa varten Rovaniemeltä Pitkäjärvelle on hyvä järjestää itsel-leen bentsiiniä jo Rovaniemeltä lähtiessä, sillä mitä pohjoisempaan tul-laan, sitä kalliimmaksi sen hinta nousee. Sodankylässä saivat matkailijat maksaa mainitusta aineesta 6:60 kilolta ja Virtaniemellä oli hinta kohon-nut jo 12 markkaan kilolta.

Myöskin on matkaa varten paras tuoda auto rautateitse Rovaniemelle ja vasta sieltä aloittaa automatka. Erikoisesti tulivat matkailijamme siihen kokemukseen, että parhaat viivähdyspaikat matkan varrella ovat Mat-kailuyhdistyksen majat, joten niihin on aina sopivin sijoittua, koska sekä järjestys että ravinto niissä ovat hyvät, samoin kohtelu.

Virtaniemen majatalo Nellimissä 1920-luvulla. Kuva on otettu kutakuinkin nykyiseltä rajaviivalta Venäjälle päin. Majatalon kivijalka on yhä olemassa ja näkyy Suomen puolelle. Etusivulla on kaksi sisäänkäytävää eteisineen, joista ovet johtavat suureen, rakennuksen keskellä olevaan pirttiin sekä rakennuksen kummassakin päässä olevaan kahteen pienempään huoneeseen.

Suomen Matkailijayhdistyksen Virtaniemen matkailumaja Nellimin kylässä Inarissa v. 1935. Kuva: Pietinen Aarne. Museovirasto.

Inarin matkailumaja.

Ivalon matkailijamaja. Koivujen takaa näkyvät viime kesänä valmistuneet pikkutuvat. Kuva: Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikirja v. 1929.

Lapin luonto on ensinäkemältä suurenmoinen, ilma kirkas ja kuultava, niin että tavallinen keskustelu voi kuulua aina 4 kilometrin päähän. Auto-matkoilla on syytä lisäksi ottaa huomioon sekä sääsket että paarmat ke-säisin. Nopeammin ajaen eivät ne kykene seuraamaan mukana, mutta kerääntyy esim. paarmoja auton jäähdyttäjään niin paljon, että se on suorastaan niitä täynnä. Parasta on pitää auton kuomu.suljettuna.


Sääskiä vastaan on hyvä pitää pikiöljyä aina mukana, koska niitä saat-taa olla vallan sumuna ilmassa pitkät matkat. Silloin tällöin voi porokin hypähtää tielle auton eteen, laukaten siinä viitisenkymmentä kilometriä, kadoten äkkiä tien oheen, melkein näkymättömiin, sillä sen väri sulautuu aivan täydellisesti ympäristöön.

Matkalla saattaa lisäksi sattua se merkillinen ilmiö, että autolta loppuu veto ja kaasua lisättäessä se äkkiä ikäänkuin hypähtää vauhtiin. Tätä il-miötä eivät matkailijamme ymmärtäneet ennenkuin postiauton kuljettaja Ivalossa selitti sen johtuvan Lapin magneettisista alueista, joilla mag-neettinen voima vaikuttaa auton suureen rautamassaan niin voimak-kaasti, että kulku nällä kohdilla on suorastaan hidasta.

Kuten jo mainittu, täytyy Petsamoon matkustajan ainakin vielä nyt jättää autonsa Pitkäjärvelle, josta matka Petsamoon tapahtuu seuraavia teitä: koski- ja maamatka Pitkäjärveltä Kolttakönkään kautta sekä lopuksi lai-valla Petsamoon. Tällä välillä on tilaisuus tutustua eri seutuihin ja tehdä sivumatkoja ympäristöön.

Pitkäjärven ja Salmijärven välillä on m.m. kaunis Kaskamatunturi. Salmi-järveltä voidaan myöskin jalkaisin polkua pitkin päästä suoraan maitse Petsamoon. Uusi tiesuunnitelma suoraan maitse Petsamoon kulkee Sal-mijärven kautta.

Jos matka suoritetaan Kolttakönkäältä meritse Petsamoon, on ensin tehtävä jokimatka Elwenesin kylään. Täältä päästään valtion omistamal-la "Suomi"-nimisellä laivalla (kulkee 2 kertaa viikossa, matkailijaimme mielestä likainen ja kurja laiva) ensin Kirkenesiin Norjan puolella ja sieltä Petsamovuonoon, jossa se pysähtyy Trifonan satamaan.

Täältä päästään sitten maanteitse Parkinan kylän kautta Alaluostarin eli Petsamon kylään. Erikoisesti huomauttivat matkailijat, että laivamatka, kuten yleensäkin loppumatkaa varten on parasta varustautua kunnollisil-la eväillä, sillä esim. mainitussa "Suomi"-laivassa ei ole ruokatarjoilua.

Yläluostari Liinahamarissa 14.4.1940. Kuva: SA-kuvat.

Matti Pietinen naisystävineen Suomen Matkailijayhdistyksen Kolttakönkään matkailijahotellin ala-aulan lukunurkkauksessa v. 1939. Kuva: Pietinen Aarne. Museovirasto.

Suomen Matkailijayhdistyksen Kolttakönkään matkailijahotellin seurusteluhuone v. 1939. Kuva: Pietinen Aarne. Museovirasto.

Suomen Matkailijayhdistyksen Kolttakönkään matkailijahotellin emännän huone v. 1939. Kuva: Pietinen Aarne. Museovirasto.

Kuva: Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikirja 1929.

Kuvissamme on esitetty muutamia edustavimpia paikkoja Petsamosta, m.m. luostarit, sekä kuvia matkan varrelta, koskia,tuntureita, järviä j.n.e. Ne antavat jonkinlaisen käsityksen ainakin siitä, että meillä on kotimaas-sa seutuja, joihin matkailu ei ole ensinkään halveksittavaa.

Suomen Matkailuyhdistys on matkailijaimme kertomuksen mukaan teh-nyt parhaansa saattaakseen nämä seudut matkustajain tarpeita silmällä-pitäen majapaikkoihin nähden siedettäviksi. Syytä olisi kiinnittää myös-kin valtion puolelta huomiota tähän, sillä voi käydä niin, että sekä koti-mainen että ulkomainen matkailijatulva näille seuduille kasvaa.

Ne varat, mitkä tällöin uhrataan puolueettoman matkailun hyväksi, tuo-vat varmaan tullessaan paljon enemmän hyvää erikoisesti näillä pohjoi-silla seuduilla, kuin monet muut valtiolliset rahansijoitukset. Sitä paitsi tällaisen kunnollisen majatalolaitoksen järjestely, Suomen Matkailuyh-distyksen tukeminen ei vaadi suuria summia, joten niiden sijoittaminen näille seuduille olisi joka suhteessa suotavaa.

Ne, jotka aikovat mahdollisesti suorittaa automatkan Petsamoon, voivat saada erikoisen huolellisesti laaditun matkaoppaan Suomen Matkailuyh-distykseltä. Sen nimi on "Lappi" ja kuuluu se mainitun yhdistyksen opas-sarjaan. Jos matkoja teette, ottaa Suomen Moottorilehti myös mielellään vastaan matkakuvauksenne, varsinkin, jos niihin liittyy joku määrä hyviä ja selviä kuvia matkan varrelta.
Peninkulmia nielemässä.
Elokuva, lyhyt dokumentti, Suomi 1937 Autoliikkeen johtaja autoilee Helsingistä Petsamoon.