Kansakoulu lehti 15.12.1928.

Kansakoulun oppilaiden majoittaminen keuhkotautisiin perheisiin.


Voimassa olevat säädökset tuntevat kansakoulun oppilaiden majoittami-sen koulun läheisyyteen siinä tapauksessa, että heidän koulumatkansa ovat pitkät tai vaikeakulkuiset. Tällaista majoittamista käytetään suhteel-lisen yleisesti ja varsinkin harvaanasutuilla seuduilla, joissa koulumatkat yleisesti ovat pitkät. Tavallisestihan lasten vanhemmat tiedustelevat lap-sillensa majoituspaikkoja, mutta usein myös koulujen johtokunnat ovat niiden järjestämisessä osallisina.Tällaista menettelyä on pidetty tiettävästi käytännöllisenä. Sen suhteen lienee kuitenkin aina ollut olemassa epäkohtia. Nyt äskettäin on Muo-nion-Enontekiön alueen aluelaäkäri tri Vilho Rantanen kiinnittänyt huo-miota suuriin ja räikeisiin epäkohtiin, joita on esiintynyt osassa Lappia. Hän on toimittanut joukkotarkastuksia Enontekiöllä ja sen tuloksena esit-tänyt lääkintähallitukselle m.m. seuraavaa:


"Aikuiset lappalaiset näyttivät olevan vapaat tuberkuloossista, lapsissa sitävastoin oli useissa keuhkotauti, muutamilla 8-9-vuotisilla oli jo tyypil-linen keuhkotuberkuloossi. Syyn siihen luulen olevan nykyisissä koulu-oloissa. Lappalaisten lapset joutuvat kouluajaksi asumaan taloihin, jois-sa useissa on keuhkotautia sairastavia. Lapset makaavat lattialla ja is-tuskelevat päivisinkin lattialla, kuten lappalaisten tapa on. Kun puhtaus taloissa ei ole kehuttava, esim. lattialle sylkeminen on aivan yleinen ta-pa, on selvää, etteivät lapset säästy tartunnalta."

Hetan kansakoulu 1920-30 luvulla. Kuva: Museovirasto.

Vielä ilmoittaa tri Rantanen, että hänen tarkastamistaan lapsista 28,1%
oli saanut jossakin muodossa tuberkuloossitartunnan. Vaikka asettuisi-kin sille kannalle, että tässä on yksityisluontoinen tapaus, jolloin koulun osuutta tautitartunnan leviämistä on liioiteltu, on kuitenkin kieltämätöntä, että T:ri Rantasen paljastama epäkohta on kaiken huomion arvoinen ja vaatii sekä lasten vanhemmilta että kouluviranomaisilta tehokkaita kor-jaustoimenpiteitä.


Mielestämme on asetuttava sille kannalle, että kansakoulunjohtokuntien on tässä tarkoin valvottava lasten vanhempien menettelyä ja vaadittava, että tuberkelivapaita lapsia ei sijoiteta asumaan taloihin, joissa on tuber-kuloossia sairastavia henkilöitä. Tässä on kysymys lasten oikeudesta ja suojaamisesta. Kansakoulusta ei saa tulla keuhkotaudin levittämislaitos-ta, vaan päinvastoin sen olisi mitä tehokkaimmin tätä erittäinkin lapsiin nähden vaarallista tautia vastustettava.