Perä-Pohja 26.1.1930.

Kauppias Hetta.(*


Erämaa vei miehen.

Kauppias Hetta Enontekiöltä on jäljettömissä.

Hetan ajoneuvot on löydetty.

Enontekiöltä ilmoitetaan meille sikäläisen kauppiaan Väinö Hetan joutu-neeni erämaan uhriksi.


Jo viime loppiaisena lähti kauppias Hetta Enontekiön kirkolta vainionsa kanssa Kautokeinoon Norjan puolelle. Täältä lähti hän t.k. 11 pnä klo 4 tienoissa iltapäivällä paluumatkalle vaimonsa jäädessä edelleen Kauto-keinoon. Kun miestä ei kuitenkaan kuulunut palaavaksi Enontekiölle, tie-dusteltiin asiaa kirjeellisesti Kautokeinosta ja saatiinkin kuulla hänen läh-temisestään. Tällöin lähetettiin Suomen puolelta mies toimittamaan tie-dusteluja, ja sai hän varmistetuksi, että kauppias Hetta oli lähtenyt sa-nottuun aikaan Suomea kolhii kovan pyryn vallitessa. Käytettävänään hänellä oli huononlainen poro rekineen eikä suksia lainkaan. Hän oli saapunut onnellisesti Aitijärvelle, joka on noin 25 km;n päässä Kautokei-nosta Suomen rajalle päin. Sieltä oli hän lähtenyt edelleen Palojärven kylää kohden, joka sijaitsee Suomen puolella rajaa ja josta ihän oli aiko-nut vaihtaa itselleen uuden poron. Palojärvelle, johon Aitijärvetä on mat-kaa noin 20 km., ei hän kuitenkaan ollut saapunut.

Sittemmin lähti Enontekiöltä viisi miestä sikäläisen poliisin johdoilla toi-mittamaan etsiskelyjä Aitijärven ja Palojärven tienoilla. Niinikään ovat myöskin Norjan viranomaiset ryhtyneet etsiskelyyn. Eilen saapuikin etsi-jöiltä Enontekiölle tieto, että mainittujen järvien välimailla oli tavattu kauppias Hetan poroja ajoreki, kun sensijaan miehestä ei vielä ole vä-hintäkään tietoa. Eilen illalla oli Enontekiöltä lähteneiden etsiskelijöiden määrä palata takaisin, jonka jälkeen etsiskelyn tuloksista saadaan lä-hempiä tietoja.

Yleensä otaksutaan, että kauppias Hetta on heikikoine poroineen uupu-nut taipaleelle. Olettamusta tukee myöskin vallinnut ankara lumimyrsky ja niinikään on otettava huomioon, että kauppias Hetta on likinäiköinen, joten hän on sitäkin helpommin voinut joutua harhaan. Toiselta puolen kyllä epäillään, että kauppias Hetta, jolla on todettu eräitä epäselvyyksiä postisäästöpankin varoissa ja joutui myöskin hiljattain vararikkoon, olisi päättänyt itse päivänsä tai mahdollisesti paennut Kanadaan.

*) Väinö oli Hetta Aleksin ja Iitan poika, siis HETAN MARTIN veli.

Perä-Pohja 28.1.1930.

Onko kauppias Hetta poistunut muihin maihin?


ETSIJÄT PALANNEET, MUTTA MIESTÄ EI LÖYTYNYT.

Hänen hoidossaan olleen postin kavallus 67,000 mk.

Sunnuntaina palasi Enontekiölle Aitijärven ja Palojärven kylien välimailla lähellä Norjan rajaa hiljattain kadonneen kauppias Väinö Hetan etsiske-lyjä toimittanut 5-miehinen retkikunta. Miehet eivät tavanneet kauppias Hetasta jälkeäkään, mutta sensijaan löytyi mainittujen kylien välisen tien varrelta kauppias Hetan poro sekä ajoneuvot. Löytö tehtiin lähellä rajaa Norjan puolella ja tavattiin reki aivan tien sivusta puuta vasten pystyyn nostettuna.

Ajoreen pohjassa olevasta laatikosta löytyi myöskin kauppias Hetan si-sarelleen osoittama kirje, jota ei kuitenkaan luovutettu asianomaiselle, vaan jätettiin Enontekiön nimismiehen tarkastettavaksi, koska on ryhdyt-ty epäilemään, että kauppias Hetta olisi paennut ulkomaille. Olettamusta tukee myöskin osaltaan kirjeen sisältö, jossa Hetta kyllä ilmoittaa, että hänen poronsa on hyvin väsynyt eikä jaksa vetää enään, mutta mainit-see myöskin lähtevänsä etsimään "ihmisiä ja työtä".

Niinikään on käynyt ilmi,, että kauppias Hetan lähtiessä Aitijärven kylästä vallitsi, päinvastoin kuin aikaisemmin on ilmoitettu, selkeä sää ja kylien- välinen talvitie on myöskin hyvässä kunnossa sekä viitoitettu, joten olet-tamus, että kauppias Hetta olisi joutunut harhaan, tuntuu kovin epäto-dennäköiseltä.

Kauppias Hetan katoamisen yhteydessä suoritetuissa tutkimuksissa on hänen todettu kavaltaneen postisäästöpankin varoja kaikkiaan 67,000 markkaa. Kavallukset on suoritettu vuosina 1926-27 väärentämällä tal-lettajien nimet sekä säästöpankin leima.

Perä-Pohja. 9.2.1930.

Kauppias Hetta on nyt löydetty, mutta ruumiina.

ERÄMAAN HILJAISUUDESSA MURHENÄYTELMÄ.


Varmuutta ei ole vielä, miten kuolema saavutti Hetan.

Viime tammikuun alkupäivinä katosi enontekiöläinen kauppias Väinö Hetta Norjan ja Suomen rajamailla Aitiijärven ja Palojärven välisellä tai-paleella ollessaan paluumatkalla Norjasta kotiinsa Enontekiölle.

Etsiskelyn tuloksena tavattiin sittemmin lähellä raijaa kauppias Hetan poro ajoneuvoineen, mutta itse miehestä ei sensijaan jälkeäkään ja yleensä arveltiin kauppias Hetan paenneen ulkomaille. Etsiskelyjä jatket-tiin kuitenkin edelleen ja johtivat ne viime keskiviikkona tuloksiin, sillä mainitun päivän iltana tapasivat Palojärven ja Aitijärven välisellä alueella etsiskelyjä toimittaneet kauppias Hetan veli Armo Hetta ja opettajanpoi-ka Aarne Kumpulainen kauppias Hetan ruumiin noin 3 kilometrin päässä paikalta, josta hänen poronsa oli aikaisemmin tavattu, ja noin 12 kilomet-rin päässä rajalta Norjan puolella n.k. Taljavaaran kohdalta.

Vainaja tavattiin makaavassa asennossa, pää peskin sisässä, ja hänen viereltään eväslaukku, jossa oli useita n.s. ruijanlimmuija, poronlapa se-kä tyhjä viinapullo. Lisäksi löydettiin ruumiin luota brovninki ja ruumista tutkittaessa havaittiin miehen käsissä ja myöskin maassa verta, mutta kuulan reikää ei ruumiissa kuitenkaan havaittu, vaikka mahdollista onkin, että kauppias Hetta on päättänyt päivänsä ampuma-aseellaan tai sitten nääntynyt viluun, sillä nälkää eihän missään tapauksessa ole joutunut näkemään, koska hänellä oli matkassaan runsaasti evästä.

Ruumis tuotiin perjantaina Enontekiölle, mutta vielä eilen oli se niin jää-tyneessä tilassa, ettei sitä ole voitu lähemmin tarkastaa. Näin ollen onkin kuolemansyy toistaiseksi hämärän peitossa.

lältään oli kauppias Hetta vasta 25-vuotias ja jätti jälkeensä vaimon sekä yhden lapsen. Vainaja oli syntynyt Enontekiöllä ja ehti hän harjoittaa ko-tiseuduillaan kauppaliikettä jo pitemmän ajan toimien samalla m.m. pos-tisäästöpankin Enontekiön konttorin hoitajana. Paikkakunnalla oli kaup-pias Hetta hyvin pidetty hiljaisen, välittömän luonteensa ansiosta.

Perä-Pohja 11.2.1930.

Kauppias Hetan kuolemansyy on nyt selvinnyt.

Merkeistä päätellen on hän kuollut viluun.

Kauppias Väinö Hetan Enontekiöltä ruumista on nyt sen sulattua tarkas-teltu, mutta minkäänlaista luodinreikää ei ruumiista ole löydetty. Hetan vierestä löydettiin nimittäin brovniniki, joka oli rikkoutunut ja aluksi otak-suttiin, että Hetta olisi ampunut itsensä.

Tämä olettamus ei kuitenkaan pitäne paikkaansa. Hetta lienee käsitellyt asettaan ja laukaissut sen, jolloin ase on aiheuttanut muutaman veri-naarmun käteen, mistä kuitenkaan ei kuolema ole ollut seurauksena. Kun Hetalla oli väkijuomia mukanaan, on hän luultavasti nauttinut sitä liian runsaasti ja paneuduttuaan nukkumaan tai väsyttyään paleltunut kuoliaaksi