Lapin Kansa 1929.

Keuhkotauti tekee tuhoisaa jälkeä Enontekiön kunnassa.


Aikuisista 32,2 pros. keuhkotautia sairastavia.

Aluelääkäri pitää taudin levittäjinä katekeettakouluja.


Muonion-Enontekiön aluelääkäri tri Vilho Rantanen on lääkintöhallituk-selle jättämässään kirjelmässä ilmoittanut äskettäin tarkastaneensa Enontekiöllä yhteensä 105 eri henkilöä saadaksensa selville, miten keuhkotauti on levinnyt tämän pohjoisen kunnan alueella. Tarkastukses-sa on käynyt ilmi, että aikuisista 32,2 % todennäköisesti sairasti tuber-kuloosia ja lapsista 28,1 % tuberkuloositartunnan saaneita.

Tällaisen hämmästyttämän räikeän tautitilanteen arvelee tri Rantanen johtuvan lähinnä puutteellisista kouluoloista, varsinkin mitä lappalaisiin tulee. Usein aikuiset lappalaiset näyttivät olevan vapaat tuberkuloosista; saman perheen lapsissa kuitenkin oli keuhkotauti. Muutamilla 8-9 vuo-tiailla oli jo tyypillinen keuhkotuberkuloosi. Lappalaisten lapset joutuvat tarkastetulla alueella katekeettakouluissa käydessään olemaan joko ma-joitettuna tai istumaan koulussa sellaisissa taloissa, joiden asukkaista joku sairastaa keuhkotautia. Katekeettakouluahan pidetään vuorotellen milloin missäkin talossa. Lapset makaavat lattialla ja istuskelevat päivi-sinkin siellä niinkuin lappalaisten on tapana. Kun puhtaus taloissa ei ole kehuttava, esim. lattialle sylkeminen on aivan yleistä, on selvä etteivät lapset välty tartunnalta. Ellei oloja pian korjata, arvelee tri Rantanen olevan tarjolla vaaran, että harvalukuiset lappalaiset nopeasti kuolevat sukupuuttoon.
Lääkintöhallitus on toimittanut jäljennöksen tri Rantasen kertomuksesta kouluhallitukselle joka asiassa on vaatinut Länsipohjan piirin kansakou-luntarkastajalta lausunnon siitä, mitä kansakouluja koskevaa tri Ranta-sen lausunnosta voitaisiin huomioonottaa. Asiata tutkiessaan on kansa-kouluntarkastaja havainnut, ettei Enontekiön ainoaan kansakouluun nähden ole syytä muistutuksiin, koska sen yhteydessä on oppilasasun-tola, johon etäämpänä asuvat oppilaat ovat sijoitetut.

Samanlaiset oppilasasuntolat tulevat valmistettavaksi Peltovuoman ja Palojoensuuu kansakouluille heti, kun koulujen toiminta alkaa. Kun kun- nassa tähän saakka on ollut ainoastaan yksi kansakoulu, on opetus jää-nyt suurimmaksi osaksi katekeetta koulujen asiaksi. Katekeettakoulujen terveysoloja olisi ruvettava parantamaan, lausuu tarkastaja, tai muussa tapauksessa olisi ehkä paras ne lakkauttaa.

Katekeettakouluja ei voida äkkiä lakkauttaa.

U.S. on tiedustellut kouluneuvos A. I. Tarjanteelta, mitä hän arvelee sii-tä, että katekeettakoulut olisi lakkautettava. Tällöin lausui kouluneuvos Tarjanne, että mitä nimenomaan Enontekiöön tulee, on siellä vuosikym-meniä toiminut yksi kausakoulu. Nyt perustetaan sinne parhaillaan kaksi kansakoulua lisäksi. Onl uonnollista, että nämä tulevat vaikuttamaan siihen, että katekeettakoulut nykyisessä laajuudessaan vähitellen kayvät tarpeettomiksi. Kun kuitenkin pitäjät Lapissa ovat kovin laajat, ei voitane ajatella, että aivan heti saataisiin kansakouluja kaikkein syrjäisimpiinkin seutuihin, joten katekeettakouluja tullaan jatkuvasti syrjäkulmilla tarvitse-maan, eikä niiden yhtäkkinen lakkauttaminen siis voi tulla kysymykseen.