Helsingin Sanomat no 127. 13.05.1919.

Kilpisjärven sotasaalisjuttu


Kilpisjärven sotasaalisjutusta, jonka tutkiminen on nyttemmin sotaminis-teriön toimesta aloitettu uudelleen, on meillä tilaisuus julkaista seuraavat yksityiskohtaiset tiedot. Kuten jo viime sunnuntain lehdessämme on ker-rottu, oli Kilpisjärvellä vapaussodan alkaessa suuri joukko Venäjälle osoitettua kauttakulkutavaraa, kuten tinaa, antimonia, kuparia, pianolan-kaa, sotilaskangasta ja sotilassaappaita, kaikkian 1,300 tonnia.

Mainitut tavarat, jotka olivat saapuneet Englannista Norjan kautta, oli Venäjän valtion laskuun spediteerannut ja rahdannut liike Boström, jon-ka hoitajana silloin oli kenraali Theslöf. Mainitun liikkeen saatavat Venä-jän valtiolta yllämainitusta toiminnasta nousivat sen oman ilmoituksen mukaan noin 2 ½ miljoonaan kruunuun.

Tukholmassa tapahtuneitten mainittuja tavaroita koskeneiden neuvotte-lujen jälkeen alkoi liike Boström, laisinkaan tiedustelematta Suomen hal-lituksen mielipidettä, kuljettaa tavaroita Suomesta Ruotsiin ja Norjaan. Kun Suomen Vaasassa oleva hallitus sai asiasta tiedon, ryhtyi se toi-menpiteisiin tämän luvattoman tavaran kuljetuksen ehkäisemiseksi.

Kilpisjärvelle saapui asianmukaisilla valtuuksilla varustettuna jääkäri Su-virinta, joka takavarikoi tavarat ja niitä kuljettamassa olevat hevoset. Melkoinen osa tavaroista oli jo kuitenkin ehditty kuljettaa Ruotsiin ja osittain myöskin Norjaan. Takavarikoidut hevoset päästettiin myöhem-min Norjan hallituksen vaatimuksesta vapaiksi.

Tämän jälkeen saapui Vaasaan neuvottelemaan tavaroista Suomen hal-lituksen kanssa hra Einar Theslös, joka ilmoitti olevansa Boströmin liik-keen omistaja, koska kenraali Theslöf, joka silloin oli Suomen armeijan yleisesikunnan päällikkönä, oli virka-asemansa vuoksi eronnut liikkeestä ja sen johdolta. Neuvotteluista oli tuloksena, että Vaasan hallitus ja Bost-römin liike tekivät sopimuksen, jonka mukaan Boströmin liike sitoutui kuljettamaan tavarat etelään niin suurta kuljetuspalkkiota vastaan, että myöskin liikkeen saatavat Venäjän valtiolta, noin 2 ½ miljoonaa kruunua, tulivat korvatuiksi.

Mikäli kerrotaan, oli mainittu sopimus Suonien valtiolle erittäin epäedulli-nen, sillä vaikka sovitusta kuljetuspalkkiosta olisikin vähennetty 2 ½ mil-joonaa kruunua, jäi se sittenkin suhteettoman suureksi Kun sopimus ta-varain kuljettamisesta oli saatu aikaan, ryhtyi Boströmin liike panemaan sitä täytäntöön ja tavarain kuljettaminen etelään alkoi.

Tätä tehdessään käytti Boströmin liike myöskin Ruotsin puolella olevia teitä, vieden sinne vastoin Suomen hallituksen nimenomaista määräystä m. m. suuren määrän sotilassaappaita, sillä seurauksella, että Ruotsin hallitus takavarikoi tavarat. Saappaista, joita, kuten kerrottu, oli suuri määrä, vaati Ruotsin hallitus sittemmin lisenssimaksua 1 kruunun paril-ta, jonka summan Suomen valtio oli pakotettu maksamaan ja epätietoi-sia on, onko liike Boström suorittanut sen takaisin Suomen valtiolle.

Ruotsin hallituksen kanssa tapahtuneiden neuvottelujen jälkeen ovat Ruotsin puolelle jääneet tavarat vähitellen vapautetut takavarikosta. Sen sijaan ei Boströmin liikkeen Norjaan kuljettamia tavaroita mikäli meille on kerrottu, ole vielä tähän päivään mennessä vapautettu ja on niitten va-pauttamisesta yleensä perin vähän toiveita. Kilpisjärven sotasaalisjutun johdosta on jo keväällä v. 1918 alkaen kauppa- ja teollisuuskomisionin aloitteesta toimitettu tutkimuksia ja lähetettiin tutkimuksista kertyneet asiakirjat kauppa- ja teollisuusministeriölle, jonka harkittavaksi alistettiin,
olisiko syytä panna toimeen perusteellisia tutkimuksia asiasta.

Komisionin ehdotuksen mukaisesti asettikin kauppa- ja teollisuusminis-teriö komitean lähemmin tutkimaan asiaa. Mainitun komitean puheen-johtajana toimi insinööri V. M. Viljanen, sekä jäseninä lakit. kand. Risto Ryti ja johtaja G. Bengelsdorff. Komitea on asiasta toimittanut perinpoh-jaisia tutkimuksia, joitten tuloksien perusteella on vaadittu Boströmin liik-keeltä selityksiä. Näitä selityksiä sekä tavarain kuljettamisen päättämistä on viime aikoina odotettu Boströmin liikkeeltä. Mitä erityisesti Vaasassa tehdyn Suomen valtiolle epäedullisen sopimuksen täyttämiseen tulee, ei Boströmin liike ole kyennyt siihen ja on valtiolle koitunut siitä melkoisia tapioita.

Mikäli asiantuntevalta taholta on meille huomautettu, voi tutkimuksien tu-loksista olla seurauksena m. m. korvauksen vaatiminen Boströmi liik-keeltä niistä tavaroista, jotka liike on luvattomasti maasta vienyt. Yllä-mainittuja kauppa- ja teollisuuskomisionin aloitteesta toimitettuja tutki-muksia jatketaan nyttemmin sotaministeriön toimesta ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan tämän suuren, moniin miljooniin nousevaa sota-saalista koskevan jutun myöhempien vaiheiden selvittelyä.

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo-

Sisällissodan valkoisen armeijan esikuntapäällikkö kenraali-majuri Gösta Theslöf v. 1918. Kuva: Mu-seovirasto.

Kuva: Suomen Kuvalehti 1922.

Kuvassa,joka on otettu Mikkelissä päämajan edustalla on neuvottelu-kunnan jäseniä yhdessä ylipäällikön ja korkeimpain esikuntaupseerien kanssa. Vasemmalta oikealle: lehtori E. Hilden Joensuusta, apteekari E. A. Piispanen Kuopiosta, neuvottelukunnan puheenjohtaja maist. Jalo Lahdensuo Lapualta, ylipäällikkö kenraali Mannerheim, esikuntapäällik-kö kenraalimajuri Theslöf, ylimajoitusmestari kenraalimajuri Ignatius, joh-taja I. Kaitera Oulusta ja kauppias 0. Herlin Oravaisista.Sdm. / Työn Valta no 64. 13.08.1919

Kilpisjärven ja Muonion sotasaalis-juttu.

Lukuisia huomattavassa asemassa olevia henkilöitä sekaantunut jut-tuun.

Suomen valtio tulee Boströmin liikkeelle tekemään suuren korvausvaa-timuksen. Joku aika sitten oli sanomalehdistössä laajoja selostuksia Kil-pisjärven sotasaalisjutusta, jossa oli toimittanut tutkimuksia insinööri V, M. J. Viljasen komitea. Samaan aikaan antoi sotaministeri asessori Hei-nonkoskelle määräyksen koota mainittua juttua koskevat asiakirjat sekä toimittaa jutussa uusia tutkimuksia ja niitten perusteella laatia lausunto etupäässä juttuun sekautuueiden henkilöiden syyllisyydestä, mikä lau-sunto jo on ollut lehdissä selostettuna.

Asia joutui senjälkeen oikeusministeriön käsiteltäväksi, jonka tekemästä esityksestä sotaministeri antoi kesäk. 20 päivänä tuomari U. Miettisen tehtäväksi toimittaa Kilpisjärven ja Muonion sotasaalisjutusta mahdolli-simman tarkkoja tutkimuksia. Samalla annettiin tuomari Miettiselle erit-täin laajat tutkimuksien toimittamiseen tarpeelliset valtuudet.

Tuomari Miettinen on nyttemmin saanut suurimman osan tehtävästään suoritetuksi. Hän on koonnut juttua koskevaa aineistoa ainakin kolme kertaa niin paljon kuin asessori Heinenkoskella oli käytettävänä. Juttua koskevia asiakirjoja on koottu noin kymmenestä eri virastosta. Lisäksi on tuomari M. käynyt Pohjois-Suomessa tutkimassa juttua itse paikalla.

Kaikkiaan on tutkimuksien yhteydessä kuulusteltu noin kahtakymmentä eri henkilöä, joista mainittakoon Boströmin liikkeen omistaja, varatuo-mari Einar Thesslöf, sodan aikana armeijan intendentuurin osastopääl-likkönä toiminut insinööri Procopé, metsänhoitaja Heikinheimo ja kap-teeni Suvirinne, joitten viimeksi mainittujen tehtäväksi oli annettu takava-rikoida Kilpisjärvellä olevat tavarat Suomen - valtion laskuun, tavarain lä-hettämistä etelään valvomassa ollut etappipäällikkö J. S. Montell. Haa-parannassa Suomen konsulina sodan aikana ollut hra Lind, ja isännöit-sijä Sven Olander, jonka tehtävänä oli toimittaa tavarat lähimmälle rau-tieasemalle.

Myöskin on tuomari Miettinen kuulustellut ministeri Gripenbergiä, joka sodan aikana oli Suomen edustajana Tukholmassa sekä samaan aikaan Suomen lähetystössä palvellutta insinööri Fabritiusta. Tutkimuksien tä-hänastisista tuloksista käy jo selvästi ilmi, että Suomen valtio tulee teke-mään Boströmin liikkeelle melkoisia korvausvaatimuksia niitten sopimus-ten rikkomisesta, joita mainittu liike on Kilpisjärven ja Muonion sotasaal-iin suhteen tehnyt Suomen valtion kanssa. Tutkimuksia jatketaan edel-leen.

Uusi-Suomi no 183. 13.08.1919.

Tietoja viime tutkimusten tuloksis-ta.


Varatuomari Urho Miettinen, jonka tehtäväksi sotaministeri oikeusminis-terin esityksestä viime kesäkuussa antoi toimittaa Kilpisjärven ja Muo-nion sotasaalisjutussa tutkimuksia, varsinkin kerätä eri virastoissa hajal-laan olevat juttua koskevat asiakirjat ja hankkia asiaan mahdolliset selvi-tykset, on nyttemmin saanut suurimman osan tehtävästään suoritetuksi.

Kaikkiaan on hän tutkimuksen yhteydessä kuulustellut pariakymmentä eri henkilöä Suomessa ja Ruotsissa, joista mainittakoon toiminimen Karl Boström nykyinen omistaja, varatuomari Einar Theslöf, sekä asian sel-vittämiseksi sodan aikana taisteluvälineosaston insinööriosasto njohtaja, insinööri Procope, metsänhoitaja Heino Heikinheimo, joka on toiminut Suomen valtion määräämänä asiamiehenä valvomassa varastojen kul-jetusta, tavarain lähettämistä Kilpisjärvellä huoltamassa ollut herra I. G. Montell, jotka kaksi viimemainittua yhdessä jääkärikapteeni Suvirinteen kanssa sodan alussa takavarikoivat k. o. varastot Suomen valtiolle.

Haaparannassa Suomen konsulina toiminut Lindh ja isännöitsijä Sven Unander Ruotsista, joka varat. Thestöfin kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan on toimittanut k. o. Tavarain kuljetuksen. Myöskin on ministeri Gripenberg antanut jutussa Suomen lähetystöön Tukholmassa kertyneet asiakirjat tutkitan käytettäväksi.

Kaikki edellämainitut henkilöt olivat auliisti antaneet apuaan tutkimuk-sessa, varsinkin konsuli Lindh. Tutkimuksen tähänastisista tuloksista päättäen lienee tuskin odotettavissa rikosoikeudellisia syytteitä niitä hen-kilöitä vastaan, joita sanomalehdissä on aikaisemmin mainittu jutun yh-teydessä, mutta todennäköisesti tullaan sanottua toiminimeä vastaan te-kemään suurehkoja korvausvaatimuksia valtion puolelta.

Tutkimuksen viimeistelyä. ja aineiston järjestämistä jatkuu. Kuten muis-tettanee, antoi samaa juttua tutkimaan määrätty hovioikendenasessori Heinonkoski asiasta lausuntonsa keväällä, katsoen, ettei ketään jutun yhteydessä mainituista henkilöistä voida syyttää edes inhonetista, vielä vähemmin rangaistavasta teosta.

Kauppa- ja teollisuusministeriön asiasta lausuntonsa antamaan asetta-ma komitea, jonka puheenjohtajana on toiminut insinööri W. M. J. Vilja-nen, on näinä päivinä jättänyt jutussa syntyneet asiakirjat ja lausuntonsa kauppa- ja teollisuusministeriöön.