Pohjolan Työ 1938.

Korpelaisten toimintaa.


Korpelalaisten toiminta ja elämä on lakien ja hyvien tapojen vas-taista. M.m. viinankeitto rehoittaa.

Kuten muutama päivä sitten mainitsimme, oli Ruotsin puolelta Aareasta tullut joukko korpelalaisia rajan yli Muoniossa ja pyrkineet metsänvartija Kannusjärven torppaan ja uhkailleet tätä. Muonion poliisi on toimittanut paikanpäällä tutkimuksia ja on todettu asian tapahtuneen niinkuin jo ai-kaisemmin on kerrottu. Näitä korpelalaisia oli johtanut itse pääprofeetta Sigurd Siikavaara sekä hänen veljensä Bror. On todettu,että miehet ovat olleet tällä kuritusmatkallaan juovuksissa.

Sigurd Siikavaaran, korpelalaisuuden pääprofeetan, talo Aareavaarassa. Valok. Valde Näsi.

Mainittakoon, että profeetta Siikavaaran kauna metsänvartija Kannus-järveä kohtaan johtunee siitä, että Siikavaara on kerran ollut sukupuoli-yhteydessä erään Kannusjärven sukulaisen kanssa ja joutunut maksa-maan lapseneläkettä.

Viime sunnuntaina suoritettiin korpelalaisten luona Siikavaarassa koti-tarkastus, jolloin löydettiin käynnissä oleva kiljutehdas, joka hävitettiin ja kilju kaadettiin maahan. Profeetta Siikavaara sekä eräät muut korpela-laiset saivat syytteen luvattomasta väkijuomien valmistuksesta ja lienee Siikavaara tunnustanut aikaisemminkin keittäneensä viinaa.

Mainittakoon, että korpelalaiset alkavat Aareassa olla jo vähenemässä ja ei heitä liene enää kuin parisenkymmentä henkeä
"Korpelalaiset" antavat jällleen kuulua Itsestään. Juominkeja, joita kutsutaan ”Kaanaanhäiksi” ja mellasteluja.

Haaparannalta ilmoitetaan, että suuri joukko Korpela-lahkon jäseniä aseistettuina kirveillä oli sunnuntaina pannut toimeen mellakan rajalla. He olivat kokoontuneet Aarevaaran kylään, joka on lahkon pääpaikka, ja pääpappinsa Sigurd Siikavaaran johdolla olivat menneet yli rajan erää-seen yksinäiseen torppaan Suomen puolella, jossa heillä oli aikomus päästä puheisiin erään metsänvahdin perheen kanssa.

Ruotsalaiset rajavartijat ja Muonion nimismies olivat kuitenkin saaneet tietää korpelalaisten aikeista ja torpalle oli kertynyt paljon väkeä, ennen-kuin nämä olivat sinne ehtineetkään. He olivat pakoitettuja sentähden kääntymään takaisin, mutta lupasivat pian tulla takaisin.

Mellakka on antanut aihetta tutkia jälleen, miten nykyään on Korpelalah-kon laita. Onkin saatu selville, että lahkon kokoukset nykyisin ovat pää-asiassa juominkeja. Itse he nimittävät niitä ”Kaanaan häiksi.” Poliisi on tehnyt kotitarkastuksen Silkavaaran asunnossa, josta on tavattu suuret varastot hiivaa ja on Siikavaara tunnustanut jo kauan aikaa harjoitta-neensa kiljun valmistusta.

”Ristiretki” Suomen puolelle johtuikin luultavasti tavallista suuremmasta kiljun nauttimisesta Siikavaaran asunnossa.

Teksti: Kaiku 1938.

Tornionlaakso ja Länsi-Lappi ovat jotakin erikoista. Vehreä viljelys aivan tunturien juuressa, valtaiset jokiuomat ja hyvät maantiet ohjaavat etelän kulkijaa äskettäin keksittyyn tunturiseutuun, Länsi-Lappiin, jossa matkai-lupaikkoja on loputtomasti. Kalaa saa vesistä ja ruokaa taloista. Sitten voi vielä pistäytyä rajan takana "riikin puolella" hakemassa halpaa kah-via ja haastattelemassa korpelalaisia. Siitä arkkitouhusta kävimme otta-massa selvää itseltään pääprofeetta Siikavaaralta, joka oli juuri koteu-tunut mielisairaalasta ja aloittanut saarnatoimen lahkolaistansa joukos-sa.

Teksti: Rajan turva 1935.