HS. 1935.

"Korpelalaisten" alueella ja lähitie-noilla pelätään,


mitä pääsiäinen tuonee tullessaan.

Otteita eräästä yksityiskirjeestä, joka on saapunut Muoniosta eräältä asioita tuntevalta henkilöltä:

Tässä varsinaisesti meidän paikkakunnalliset uutiset, mutta mikä seikka nykyään erikoisesti mieliä askarruttaa, on rajantakaiset tapahtumat nim. "korpelalaisten" edesottamukset. Ja on suorastaan vallan kauhua herät-täviä tapahtumia.

Samana syksynä, jolloin me tulimme tänne, sai Korpelakin vielä saarna-ta Suomen puolella ja kävi täällä meidän kylällämme. Olimme häntä kuulemassa, eikä hänen saarnansa suinkaan "ylösrakentava" ollut, vaan päinvastoin. Pääasiana siinä oli koettaa saada kirkko ja papit mahdolli-simman huonoon valoon. Sitten Korpela haastattelussa sanoo, että hän on äitinsä kautta joutunut herätykseen, mutta täällä hän kuitenkin kertoi, miten häntä kotona suorastaan vainottiin tultuaan herätykseen ja erään-kin kerran teljettiin kylmillään olevaan talliin joksikin aikaa. Korpelan haastattelusta tulee siihen käsitykseen, että hän vieläkin saamaisi Suo-menkin puolella, mutta se ei ole totta. Jo samana syksynä, jona tulimme tänne, hänet erotettiin laestadiolaisten joukosta "suurissa seuroissa" Oulussa, eikä hän ainakaan neljään vuoteen ole tiettävästi Suomen puo-lella kertaakaan puhunut, mutta sitä enemmän Ruotsin puolella.

Korpela sanoi, että hälytysuutiset Ruotsin puolelta ovat liioiteltuja. Ja kuitenkin me, jotka näinkin lähellä rajaa asumme, kuulemme mitä hir-veimpiä juttuja, jotka ovat varmasti tosia, ja vielä enemmän juttuja, joi-den todenperäisyydestä emme ole varmoja, mutta missään tapauksessa sanomalehti uutiset eivät ylitä todellisuutta.

Kirunan laestadiolaisten rukoushuone.

Liikemainos Kirunassa.

Melkein joka ilta pitävät korpelalaiset myöhään yöhön seuroja ja laulavat seuraavaa iskulaulua: "Saatana, Baabelin portto, helvettiin, helvettiin, Saatanan perkele". Tähän on siis jo keksitty sävelkin ja sitä lauletaan sekä seuroissa että kylän raitilla. Palvelijat ovat sanoneet irti itsensä palveluspaikoistaan ja korpelalaiset vanhemmat kutsuneet tyttärensä kotiin. Kukaan ei enää tee työtä, vaan karjaa tapetaan navetoista, ja "uskovaiset" elävät yhteisistä varastoista odottaen arkkia. Tämä kaikki Muodoslompolassa.

Eräs muoniolainen poika on kihloissa erään "lompolalaisen" tytön kans-sa ja heidän piti nyt pääsiäisen aikoihin mennä naimisiin, mutta tyttö ei sano joutavansa nyt enää, sillä "arkki tulee pian."

Sitten vielä eräs juttu: kun eräs ylimuoniolainen isäntä oli myynyt häkil-lisen heiniä eräälle lompolalaiselle, niin heti, kun heinähäkki tuli Ylilom-polaan, keräytyivät korpelalaiset sen ympärille ja kirosivat karkeasti sa-noen m.m.: "Ylimuoniolaiset pirut pois heinistä".

Korpelalaiset uskovat olevansa kuolemattomia ja pääsiäistä kuulema ai-kovat viettää erikoisena riemuviikkona, jonka jälkeen on kolme vuoro-kautta n.s. "synnitöntä" aikaa, jolloin kuka tahansa korpelalaisista saa tehdä mitä ikinä.

Tämä kaikki siis ihan tässä meidän naapurissa ja tunnetusti tosiasioita. Huhupuheina liikkuu tietenkin toinen toistaan hirveämpiä juttuja siitä, mi-tä korpelalaiset aikovat pääsiäisenä toimeenpanna, toisin sanoen, mitä he unessa ovat nähneet tapahtuvaksi. M.m. tullipäällysmies ja pappi uhataan uhrata "pääsiäislampaina".

Sitten meillä tietenkin kerrotaan mitä hulluimpia juttuja Kirunassa, Paja-lassa ja Kaaresuannossa tapahtuneista, mutta niiden todenperäisyy-destä ei ole takeita. Mutta joka tapauksessa mielet ovat molemmin puo-lin rajaa tavattoman jännittyneet ja pelolla ja vavistuksella odotetaan, mitä kaikkea pääsiäisenä tapahtuu.

Laatokka 1935.

Hurjat riehunnat ja kiroukset jatkuvat yhä Tor-nionlaakson pohjoisosassa.Maailmanloppua odotetaan ja lapset otetaan pois kouluista. Palmusun-nuntaina aloitetaan kuitenkin riemuviikko, jolloin kaikki kiroamiset lope-tetaan


Luulaja, 9.4.

Näyttää siltä, ettei korpelaisiuus suinkaan heikkene. Päinvastoin se saa joka päivä uusia kannattajia. Hurjat riehunnat ja mielettömät menettely-tavat jatkuvat entiseen tapaan. Kaunisvaarassa jäivät maanantaina useat lapset pois koulusta sen vuoksi, että heidän vanhempansa pitävät koulunkäyntiä tarpeettomana ,kun "maailmanloppu on lähellä". Puhelin-yhteydet kylään on katkaistu, sillä asemanhoitajan perheen jäsenet ovat Korpelan kannattajia ja puhelinjohdot on nyt rikottu, koska puhelinta pi-detään jumalattomuuden ilmauksena. Muodoslompolossa kulkee nuori-so kantaen pahvitötteröitä, joita he käyttävät äänenvahvistajina huuta-essaan kirouksia. Kylän kirkossa toimitettiin sunnuntaina erään nuoren tytön ruumiinsiunaus. Kun surusaatto kulki tietä pitkin, olivat korpela-laiset asettuneet tien varrelle vartioon ja lauloivat kirouslauluja.

Palmusunnuntaina alotetaan kuitenkin riemuvilkko, jolloin kaikki kiroami-set lopetetaan.

Mitä ruotsalainen lehtimies näki ja kuuli Kirunassa.

Muuan ruotsalainen sanomalehtimies, joka lehtensä puolesta on äsket-täin käynyt tutustumassa Kirunassa Korpelan lahkolaisten toimintaan y.m. on käynnistään kertonut m.m. seuraavaa:

Jo klo 13 aikaan alkaa saapua kokousväkeä. Kovia, jänteviä miehiä, ka-raistuneet olemassaolon taisteluissa erämaassa, mustanpuhuvia suo-malaistyyppejä, joitten katse on viekkaantuijottava; pieniä, kuivia ukon-käppyröitä kuin koivun pahkoja. Useilla naisilla on päässään mustat hui-vit. Huoneessa on myöskin runsasti lapsia, vähemmän nuorisoa. Lapset saavat vapaasti juoksennella penkkien välissä.

Viritetään virsi. Veisataan suomenkielellä ilman säestystä. Harmaahap-sinen vanhus toimii jonkinlaisena esilaulajana taikka lukkarina. Hän an-taa äänen ja laulaa aina pari tahtia edellä muista, osoittaakseen, että se on hän, joka tahdin määrää.

Virren aikana oleskelevat profeetat Niemi ja Siikavaara viereisessä huoneessa, mutta kun laulu on päättynyt, astuvat he kappeliin tervehtien seurakuntaa sanoilla:
- Jumalan rauhaa.

Profeetat istuutuvat puhujalavalla olevan pöydän ääreen. Sikavaaran vasemmalla puolella, istuu muuan suuri, paitahihasillaan oleva mies, jol-la on nenällään vanhanaikaiset silmälasit. Hänellä on aaltoileva koko- parta ja korpelalaiset uskovat, että hän on uudestisyntynyt Mooses. Kun aika on täyttynyt uskovat he tulee tämä Mooses tekemään samanlaisia ihmetöitä kuin oikea Mooses aikanaan. Niemen oikealla puolella taasen istuu voimakasrakenteinen, hieman lihavahko nainen. Hän on myöskin profeetta, naisprofeetta Ebba Strälberg.

Niemi lukee raamattua ja selittää sitä. Korpelalaiset käyttävät vain van-haa suomalaista raamatunkäännöstä. Se on heidän mielestään ainoa "uskollinen" käännös. Uudemmat suomalaiset ja ruotsalaiset käännökset ovat vääristeltyjä. Ilmestyskirjan profetioita ei voi ymmärtää muuten kuin vanhaa käännöstä käyttäen, sanovat he. Kun hetki on lyönyt, tulee suo-menkielestä pyhä kieli ja muut kielet katoavat. Niin he väittävät.

Raamatunluvun jälkeen on Siikavaaran vuoro esiintyä. Saarnasta saa kieltäkin osaamaton jonkinlaisen selvän sillä siinä vilisee vilisemällä sa-nat helvetti, Babylon, saatana ja perkele. Seurakunta ei näyt paljoinkaan kuuntelevan puhetta. Jutellaan, poltellaan tupakkaa, pureskellaan mälle-jä ja väliin annetaan penkkien välissä juoksenteleville lapsille kukakäskiä mehiamisesta. Ja vettä juodaan tavattomasti. Vähän väliä saa temppelin vahtimestari Nartijärvi käydä keittiön puolella täyttämässä vesiastiaa.

Nartljärvi, mennessään sanomalehtimiehen sivu, mainitsee tälle:

- Te ette ymmärrä mitä he puhuvat. He kiroavat epäuskoiset.
- Olemmeko me kaikki, jotka emme kuulu teidän lahkoonne, epäuskoi-sia?
- Olette, kunnes teistä tulee uskovaisia. Sitten kun arkki tulee, saavat monet näkönsä ja tulevat uskovaisiksi. Tulee vaikea aika ja täällä Kiru-nassa murhataan 700 Ihmistä.

Eräs nuori nainen puuttuu nyt puheeseen ja lausuu:
- Uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta, eikä se näy ainoastaan täällä Kirunassa, vaan muuallakin, kaikkialla maailmassa. Sillä se on suuri kuin kaupunki ja siinä on 12 porttia ja muurit korkeat kuin korkeimmat vuoret. Näin sanotaan raamatussa.

- Ja toiset joutuvat helvettiin?

- Ei ole olemassa mitään helvettiä muuta kuin ihmisen omassa sydä-messä. Mutta siellä palaa helvetin tuli.
- Onko sitten paholaisia olemassa?
- Niin, paholainen on kyllä olemassa. Ja se onkin niin viisas, että se te-kee kaikki niin kuin Jeesus, narratakseen niitä, joilla ei ole uskoa.

Narttjärvi kertoo edelleen, että viiden vuoden sisällä tulee hirveä sota hävittämään Suomen, Ruotsin ja Norjan. Ja nuori nainen puolestaan se-littää sanomalehitimiehelle, että Korpela ei ole oikea profeetta. Oikea on sama kaukonäkijä Johansson, joka vuonna 1914 matkusti Berliiniin en-nen maailmansotaa ja ennusti keisari Wilhelmille maailmansodan ja va-rotti häntä sodasta. Korpela on sensijaan kotka, josta Ilmestyskirjassa kerrotaan. Korpela tulee takaisin tänne, mutta se tapahtuu omituisella tavalla. Minä luulen sanoi nuori nainen että hän saapuu lentämällä. Ja mitä sitten kummituslentäjät ovat, jatkoi hän. Ei muuta kuin Jeesus taik-ka hänen sanansaattajansa. He tulevat avaruuden kautta, kuten kirjoi-tettu on.

Mutta Siikavaara jatkaa uskottomien kiroamista. Hänen kasvonsa ovat kiiltävät hiestä. Kaksi tuntia puhuu hän yhtämittaa ilmaa väliaikaa. Sitten hän horjuu Nartijärven keittiöön, jossa häntä odottavat virvoitusjuomat muodossa taikka toisessa.

Puhujakorokkeelle nousee heti toinen profeetoista Ja kokous jatkuu yö-hän saakka. Väkeä on lisääntynyt, niin että huoneessa on tavattoman ahdasta. Muutamia lappalaislakin on saapunut kokoukseen ja heidän kirjavat pukunsa antavat väriä tähän merkilliseen tauluun. Ilma on läm-mintä ja kosteaa ja hajuaa voimakkaasti märille vaatteille.

Mitään "liikutuksia" ei tapahdu. Yksi ja toinen kohottaa äänekkään va-litushuudon, muuan vanha mies heiluttaa ruumistaan tavalla, joka on tuttu neekeritansseista, mutta mitään yleistä "liikkumista" ei synny.

Poistuessaan kokouksesta tapaa sanomalehtimies erääs nuoren, ruso-poskisen neitosen.
- Uskotteko tekin tuohon oppiin?
- Kyllä, minä uskon kaiken.
- Ymmärrättekö te myöskin mitä uskotte?
- Kun uskoo, ei tarvitse ymmärtää.