Pohjolan suunta 1935.

"Korpelan arkki."Lapinkulta.

Ivalo- ja Sotajoen alueet antaneet tutkimuksissa pääpiirtein entisenlaisia tuloksia.
Englantilaisten kullanetsinnät eivät ole vastanneet odotuksia.

Luttojoen Kulta-Oy., toimittaa, kuten tunnettua, tutkimuksia Ivalo-, Sota- ja Luttojokien uomissa selvittääkseen niiden kultapitoisuuden ja kullan-huuhdonnan mahdollisuudet suuressa mittakaavassa. Uuden Suomen tiedustellessa töiden tuloksia henkilöiltä, joilla on viime aikoina ollut tilai-suus niitä läheltä seurata, on Ivalojoen ja Sotajoen kultapitoisuuteen nähden ilmoitettu todetun samoja seikkoja kuin aikaisemmissakin tutki-muksissa, joten mitään varsinaisesti uutta ei toistaiseksi ole ilmaantu-nut.

Luttojoella toimii yhtiönpuolesta toinen retkikunta, jonka työntuloksista ei ole saapunut tietoja.Sekä Ivalo- että Sotajoelta on lähetetty useita kerto-ja näytteitä Ruotsiin Boliden-yhtiölle, jolle Luttojoen Kulta-Oy. kuuluu ja joka tutkii kaivostoiminnan mahdollisuuksia. Meille on tässä yhteydessä huomautettu, ettei Bolidenilla ole tutkimuksiin ryhtyessään ollut pyrki-myksenä tehdä mitään entistä huomattavampia kultalöytöjä, vaan tutkia, voidaanko uusimpia teknillisiä menetelmiä käyttäen saada aikaan entistä tehoisampaa kaivostoimintaa niilläkin edellytyksillä, joita tiedetään siellä kullanhuuhdontaan vanhastaan olevan. Kultapitoista malmia ja hiekkaa on lähetetty useita kertoja Bolideniin kuormaautoilla, joka välittää liiken-nettä Lapista Ruotsiin.

Yhtiön auto tuo Ruotsista tullessaan samalla kaikenlaisia tarveaineita tutkimusalueille. Kun se on huomattavan suuri ja uudenaikainen, jossa moottori on sisällä, on se tavallisesta kuorma-autosta poikkeavan ulko-näkönsä vuoksi saanut Lapin väestöltä nimityksen "Korpelan arkki” tie-tysti tuon tunnetun uskonlahkon Palestiinasta odottaman arkin mukaan. Englantilainen yhtiö Selection Truston myöskin toimittanut Lapin kullan-etsintöjä, mutta kerrotaan löytöjen supistuneen pienemmiksi kuin mitä oli odotettu.

Nyttemmin ovat yhtiön tutkijat siirtyneet Norjan puolelle, jossa sillä pitäisi myöskin olla valtauksia. Muuten mainittakoon, ettei valtio ole vielä yhtiön kanssa lopullisesti tehnyt sopimusta kullanhuuhdontatöistä, kun sopi-musluonnokseen on esitetty tehtäväksi pienehköjä muutoksia. Sopimuk-sen allekirjoittaminen siirtynee syyskuuhun.