Kiiruna, 14. 3, (STT)

Korpelan lahkon "lentävän arkin"

piti toissa aamunalähteä viemään uskovaisia Palestiinaan. Lahkolaisia oli tulossa paikanpäälle sitä varten.


Tornionlaakson väestö, joka on liittynyt n.s. Korpelan lahkoon, on täydel-leen tämän suomalaisen saarnaajan lumoissa. Väestö on vakuutettu sii-tä, että aikaisemmin mainittu "lentävä arkki” laskeutuu Luossajärvelle viedäkseen sitten uskovaiset Palestiinaan. Korpelan ja kahden hänen opetuslapsensa ilmoituksen mukaan tapahtuu lähtö torstaiaamuna klo 5 ja keskiviikkona iltapäivällä saapui 11 lahkon kannattajaa Kiirunaan. Lisäksi kerrotaan useiden olevan matkalla Kiirunaan.


Korpela tultanee pidättämään ja karkoittamaan maasta.

Tukholma, 14.3. (STT)

Korpelan lahkokunnan johtaja suomalainen Korpela tulee Svenska Mor-gonbladetin kertoman mukaan pidätettäväksi, jos hänet tavataan Kiiru-nassa ja karkotettavaksi maasta ei-toivottavana ulkomaalaisena. Sitä-paitsi lienee poliisilla aihetta kuulustella häntä eräiden taloudellisten asiain johdosta. Huhutaan nimittäin, että hänen kannattajansa ovat lä-hettäneet Korpelalle suuria rahamääriä. Eräät varakkaat lappalaiset ovat joutuneet tämän lahkoliikkeen vaikutuksen alaiseksi ja senjälkeen myy-neet poronsa sekä lähettäneet rahat Korpelalle. Torstaiksi ennustettu lähtö Palestiinaan lentävällä arkilla on, mikäli uskovaisten kokouksessa keskiviikko iltana ilmoitettiin, lykkäytynyt määräämättömään aikaan.


Saavat nousta suoraan taivaaseen.

Tukholma, 15.3. (STT)Dagens Nyheterin

Luulajasta saaman tiedon mukaan ilmoittavat Korpelan kannattajat nyt-temmin, että lentoarkki tulee vasta kesäk. 6 p:nä. Ennen tätä tapahtuu sellainen ihme, että kaksi lahkoprofeettaa, toinen Karesuvannosta ja toinen Pajalasta toisena pääsiäispäivänä saavat nousta suoraan taivaa-seen.


Korpelan vaikutus Pohjois-Ruotsin suomalaisalueilla on tolkutonta hur-mahenkisyyttä.

Kerroimme äskettäin Pohjois-Ruotsin suomalaisseudulla nykyisin vaikut-tavasta saarnaaja Toivo Korpelasta. Viimeksi hän on esiintynyt Kiirunas-sa, missä hän on julistanut "lentävän arkin”saapumisesta ja laskeutuu se Kirunajärvelle hakemaan uskovaisia Kiirunan asukkaita Palestiinaan. Saarnaajan mukaan pääsee arkkiin 666 uskovaista ja tulee heidän kaik-kien luopua omaisuudestaan.

Korpelan aikaansaama omituinen herätysliike näyttää Norrlands Folks-lehden kertoman mukaan leviävän myöskin Puoluvaaraan ja Tornion-laaksoon, missä eräät lahkokunnan kannattajat ovat luopuneet omai-suudestaan ja sitäpaitsi kieltäytyvät tekemästä minkäänlaista työtä. Puoluvaarassa on emäntiä, jotka jyrkästi kieltäytyvät tekemästä mitään. He ovat sitä mieltä,että kaitselmus pitää heistä huolen.

Tämä villitys on saavuttanut kerrassaan käsittämättömät mittasuhteet. Kaikki "Korpelan uskolaiset” laiminlyövät kaiken työnsä. Kylien asukkai-den on täytynyt useissa tapauksissa puuttua "uskovaisten” naapuriensa asioihin, kun he jättävät kokonaan karjansakin hoitamatta.

Asiaa pidetään järkevien kansalaisten taholla erittäin valitettavana ja toivotaan, että viranomaiset pian puuttuisivat siihen, ennenkuin villitys pääsee kovin tuhoisaksi.

Sunnuntaina oli Kiirunassa "Korpelan uskolaisten” kokous, jossa oli läs-nä m.m. 6 poliisia. Kokous jatkui klo 11:sta aamupäivällä aamupuoleen yötä. Poliisilla ei kuitenkaan ollut mitään aihetta puuttua kokouksen me-noon. Kokouksessa oli läsnä monta sataa henkilöä.


Korpela on kotoisin Ähtäristä ja on vielä verrattain nuori mies.

Tiedusteltaessa eräiltä laestadiolaisiin kuuluvilta kristityiltä, tunnetaanko Korpelaa entuudestaan siellä päin ja mitä mieltä kristityt yleensä ovat hänen sananjulistuksestaan.

Tällöin kerrottiin, että kysymyksessä oleva Korpela on tiettävästi kotoisin Ähtäristä, josta hän saapui 7- 8 vuotta sitten Pohjois-Suomeen. Täällä hän on liikkunut etupäässä Tornion- ja Muonionjokilaaksossa Suomen puolella, mutta myöskin muualla Pohjois-Suomessa käyden muutaman kerran Rovaniemelläkin. Muutaman vuoden hän on nyt viimeksi ollut suomalaisseudulla, missä on nyt mainitunlaisen "herätysliikkeen” nostat-tanut. lältään Korpela on vielä verrattain nuori, hiukan yli 30 vuotta.

Mitä sitten tulee Korpelan uskonnolliseen toimintaan, on hän tiettävästi ollut lukeutuvinaan vanhempaan laestadiolaiseen uskonsuuntaan. Kris-tittyjen keskuudessa ei Korpela kuitenkaan ole täällä nauttinut luotta-musta. Niin varsinainen kuin saamamiehet ovat huomanneet hänet jolla-kin tavalla "merkilliseksi” ja epänormaaliksikin eräiden hänen esittämien-sä ajatusten vuoksi. Niinpä toisten saarnamiesten toimesta on koetettu häneen vaikuttaa ja käännyttää oikealle tielle, mutta tämä ei ole häneen tehonnut. M.m. Oulussa pidetyssä laestadiolaisessa kokouksessa on Korpelalle annettu varoitus sekä kielletty harjoittamasta saarnatointansa. Ne tiedot, mitä nyt Ruotsin puolelta tulevat, vahvistavat sitä käsitystä, mikä Korpelasta on aikaisemmin ollut.


Minkälainen on korpelalaisten uskonto.

Rovaniemi-lehti on ottanut myös yhteyden Pohjois-Ruotsiin niille seu-duille, missä saarnaja Korpela on vaikuttanut tiedustellakseen hänen toiminnastansa siellä.

Aluksikin kerrottiin, että Korpela lienee näinä päivinä poistunut Ruotsista Suomeen, joskaan viranomaiset eivät ole hänen villitykseensä toistai-seksi puuttuneet.

Korpela on vaikuttanut pari, kolme vuotta Pohjois-Ruotsin suomalais-seudulla saaden herättämänsä liike varsinaisesti alkunsa Pajalan Kau-nisvaarassa, jossa hänelle tuli aluksi muutamia kannattajia. Kannattajat menivät hurmahenkisyydessään kuitenkin pian pitemmällekin kuin saar-naaja itse ja niin oli saarnaajankin mentävä virran mukana, jonka hän eräissä oli herättänyt.

Liikkeelle ilmestyi pian profeettojakin ollen näistä tärkein Kiirunassa eräs työläisvaimo Emma Strählberg. Hänen piti olla Ilmestyskirjan 11 luvussa mainittu profeetta. Hänelle alkoi ilmestyä henkinäkyjä, jotka sitten saar-nattiin kansalle. Niinpä mainittu Kiiruna järvelle tuleva "lentävä arkki” oli ensin henkien välityksellä ilmoitettu. Arkki oli hopeasta ja kristallista ja on sen tuloajaksi määrätty jo päiväkin, nimittäin kesäkuun 6 päivä tänä vuonna.

Korpelalaiset poikkeavat täydellisesti laestadiolaisuudesta eikä heillä ole mitään yhteistä kanssakäymistä heidän kanssaan eikä myöskään yhteis-tä uskonnossa. Korpelalaiset hylkäävät m.m. Lutherin ja Laestadiuksen postillat ja samoin sakramentit. Profeetat ja Ilmestyskirja sitävastoin ovat uskonnon perusteita. Menevätpä he väitteissään niin pitkälle, että ellei heidän ennustuksensa "lentävään arkkiin” nähden toteudu, on Raamattu heidät pettänyt ja on se poltettava. Mitä "lentävään arkkiin” vielä tulee, on selitetty, ettei ole tarkoituksena, että se pysähtyisi pitemmäksi aikaa Palestiinaan, vaan siellä käytyään se lentää suoraan taivaaseen.

Korpelan hurmaliikkeeseen on liittynyt pääasiallisesti naisia. Kuten mai-nittu, saarnataan luopumista kaikesta maallisesta. Erimerkkinä mainitta-koon, että pari Kiirunan kaivoksissa työskentelevää oli sanoutunut irti työstään ja samoin eräs Areavaarassa viransijaisena palveleva opetta-jatar oli kevätlukukaudeksi sanoutunut tämän johdosta irti. Opettajat-taren mies kuuluu olevan kiihkeä Korpelan kannattaja.

Lahkosuunta lähellä kommunisteja.

Edelleen kerrotaan, että Korpelan lahkolaisuus on ollut varsin lähellä kommunisteja ja hyvin luultavaa on,että kommunistit, joita Pohjois-Ruot-sissa on varsin runsaasti, osaltaan ovat myös edesauttaneet lahkolai-suuden levenemistä, sillä he ovat katsoneet siitä aatteelleen ja asioilleen olevan hyötyä.