Uusi Suometar no 278. 30.11.1917

Kruununvouti Sandströmin murha


Perä-Pohjolainen kertoo; Lapinmaan kihlakunnan kruununvouti Axel Hugo Sandström on kotonaan Kittilässä yöllä viime sunnuntaita vasten kuollut raa'an, julmaa väkivallan uhrina. Tämäkin surullinen tapahtuma on suoranainen seuraus siitä järjestelmällisestä hirmuvallasta, jonka pääkaupungin sosialistit alkuun panivat ”suurlakkonsa” yhteydessä ja jonka mainingit vasta viime viikon lopulla ehtivät Kittilään saakka.

Lähempiä yksityissikkoihin meneviä tietoja tästä, mustasta murhatyöstä ei ole vielä ehtinyt saapua, kun Kittilän ja Rovaniemen välinen telefooni-johtokin oli maanantaihin saakka sosialistien "neuvoston" hallussa.

Sen mukaan kuin Rovaniemellä tiedetään, eli yöllä sunnuntaita vasten noin 100 henkeen nouseva sosialistijoukko saapunut S:in virkatalon eteisen edustalle vaatien ovea auki. Kun kruununvouti Sandström tuli eteiseen ja avasi oven, vaadittiin että hänen pitäisi jättää virkansa ja luo-vuttaa kruununvoudin arkisto huostaan. S, vastasi, että hän on vannonut uskollisuutta Suomen laeille ja ettei hän siis voi suostua laittomiin vaati-muksiin.

Vielä varoitti hän joukkoa ryhtymästä väkivallan tekoon sekä antaakseen pontta sanoilleen ampui hän eteisessään seisoen brovvningillaan kolme laukausta ilmaan, haavoittamatta ketään.

Tällöin joku joukosta ampui häntä kohti. Luoti sattui sydänalaan, men-nen ruumiin läpi. Kruununvouti S. jaksoi vielä omin voimin vetäytyä etei-sestä virkahuoneeseensa sekä lukita oven. Villiytynyt joukko tai joku jou-kosta ampui vielä eteisestä virkahuoneeseen oven läpi, jota paitsi karta-non puoleltakin ammuttiin S:in virkahuoneeseen ikkunan läpi muutamia laukauksia.

Muuan luoti oli surmata kruununvouti Sandslrömin nuorimman tyttären, joka oli kiirehtinyt isänsä virkahuoneeseen. Luoti näet melkeinpä hipaisi tyttären päätä.

Sydänalaan sattunut murhaajan luoti tuotti kruununvouti Sandströmille kuoleman. Tänä hirveänä yönä oli S. kolonaan kahden tyttärensä kans-sa, jota paitsi talossa oli vielä kotona naispalvelija ja muuan vieras. Vai-najan rouva sattui viettämään yötään Järvenpään tuomarin talossa

Panoraama Kittilästä: Kirkonkylä v. 1934. Kuva: Erkki Mikkola. / Museovirasto. / finna.fi

Kansan Tahto no 227. 28.12.1917

Sandströmin jutun jälkiselkkaukset


Kohden työläisen vangitsijat, kuusi ent. oululaista poliisia pidätetty Ro-vaniemellä.

Kuten jo varemmin lausuimme epäilyksenämme ovat kahden työläisen vangitsijat Kittilässä olleet entisiä oululaisia poliiseja. Toimitettuaan v. t. kruununvoudin Lillströmin johdolla vangitsemiset, alkoivat poliisit viime viikon lopulla palata Rovaniemen kautta Ouluun, mutta pidätti Rovanie-men Työväen neuvosto heidät, tarkoituksella pitää heidät panttivankeina siksi kunnes vangitut työläiset Kittilässä ovat vapautetut.

Pidätetyt poliisit ovat: Kalle Oksanen, Taivo Sammatti, Erkki Gutzen, O. Niemi, Uno H. Kurikka ja Vikke Korhonen. Useille näistä on poliisilaitok-sen entinen sihteeri Virtanen antanut passin joulukuulla, jolloin poliisilai-tos jo oli seisauksissa. Samoin oli useimpien passeihin merkitty heidän entinen ammattinsa, kuten ”tyomies", ”tullinvartija" j.n.e.


Sandströmin murhasta vangittujen kohtalo.

Ne kaksi työläistä, jotka Kittilässä vangiitiin v.t. kruunuvouti Lillströmin ja yllämainittujen 6:den oululaisen poliisin toimesta, ovat edelleen vangittu-na Kittilän tutkintavankilassa. Tämän johdosta on mieliala Perä-Pahjo-lassa hyvin kiihtynyt.

Sillä yleinen käsitys on se, ettei tapausta voida pitää tavallisena murha-na,koska se tapahtui suuren väkijoukon ampumasta hätäpuolustus yh-teislaukauksesta pimeässä ja oven läpi, jonka kruununvouti Sandström-vainaja sulki ammuttuaan siitä ensin ulos yleisöä kohti.

Ja on työväestö yleensä sitä mieltä, että ellei vangituita heti miten va-pauteta tulevat he tekemään sen väkivaltaisesti. koska he lisäksi katso-vat koko sen suuren joukon, joka tapahtumain aikana oli kruununvoudin asunnolla, olevan samassa määrin syyllisiä kun vangitutkin.

Huhuna kerrotaan myös, ettei vangitsemismääräystä olisikaa nantanut lääninhallitus, vaan joku yksityinen lääninhallituksen virkamies(?). Van-gitseminen on synnyttänyt yleistä tyytymättömyyttä Rovaniemellä ja Kit-tilässä.

Samoin on suurta tyytymättömyyttä niitä kuutta poliisimiestä vastaan, joi-den avulla vangitseminen toimitettiin. Näinä vangitsijoita on tunnettu ol-leen osaksi samoja herroja, jotka aikoinaan kuvernööri Enehjelmin kaar-tissa samoilivat tutemattomissa puuhissaan pitkin Pohjola.

Työväestö Perä-Pohjolassa vaatii, että vangitut Kittilän työläiset nopeasti vapautetaan, koska muussa tapauksessa saattaa tapahtuman johdosta syntyä levottomuuksia.