Lapin Kansa 1929.

Kuolajärven häätöjuttu.


Onko Kuolajärven häätöjuttu saanut alkunsa yksityisistä riidoista ja kostoaikeista?

Kantelu maaherralle poliisi Hannu Törmästä vastaan. Yhtiön paikal-lisena edustajana ei häntä pidetä sopivana toimimaan haastemie-henä tässä asiassa.


Tunnettujen Kemi-yhtiön häätötoimenpiteitten johdosta on joukko kuola-järveläisiä kääntynyt Oulun läänin maaherran puoleen valituksella, mis-sä he anoivat maaherran toimenpidettä, että Kuolajärven vanhin poliisi-konstaapeli Hannu Törmänen, joka, poliisimiestehtäviensä ohessa on lähes vuosikymmenen hoitanut Ab. Kemi Oy:n asiamiehen tehtäviä Kuo-lajärven kunnassa vakinaisella 12,000 markan vuosipalkalla, tulisi joko poliisin tai Kemiyhtiön toimesta eroamaan. Valitustaan kuolajärveläiset perustelevat seuraavasti:

"Kuten tunnettua on Ab. Kemi Oy. hanklinut aikoinaan noin 30 eri tilaa ja tilaosaa Kuolajärvellä, joitten valvonta ja tiloilla asuvien vuokralaisten sil-mälläpito on kuulunut poliisi Törmäselle, Nyt mainittu yhtiö, mikäli tiede-tään, on Törmäsen vaikutuksesta alkanut sanoa irti vuokralaisiaan, aluk-si vain kolme perhettä, mutta on peljättävissä, että irtisanominen tulee ennenpitkää kohtaamaan kaikkia vuokralaisia, siis noin 30 perhettä eli 300 henkeä. Kun näitten irtisanomisten toimittajana on esiintynyt hra Törmänen ja kun hän, asian häätöpisteeseen kehityttyä kaiken todennä-köisyyden mukaan tulee näissä asioissa edelleen esiintymään poliisina, haastemiehenä ja Kemi-yhtiön asiamiehenä, niin on olemassa sovitta-maton ristiriita Törmäsen toiminnassa, joka johtaa ikäviin jälkiselkkauk-siin, jopa virkavallan väärinkäytöksiinkin. Sillä ne vuokralaiset, joita hää-tö odottaa, ovat muutenkin siinä määrin sorronalaisessa asemassa, oi-keusturvaa vailla, että ei sopisi jättää mielivallan potkittavaksi.

Näin perustelevat kuolajärveläiset valitustaan, jonka allekirjoittajina on joukko huomattavassa asemassa olevia kuntalaisia: kunnanvaltuuston ja kunnallislautakunnan jäseniä y,m. henkilöitä. Tämän lisäksi on Lapin Kansalle kerrottu että Kuolajärven häätötoimenpiteet olisivat kokonaan yksityisen henkilön aiheuttamia ja että yhtiön johdon taholla ei asian pohjimmaisia syitä lainkaan tunneta,


Tähän viittaa Kemi-yhtiön Karihaarassa olevan isännöitsijän hra Suo-pangin Pohjolan Sanomille joku aika suoma haastattelu, jossa sanottiin yhtiön ja häädettäviksi mainittujen välillä vuosikausia vallinneen yksityis- seikoista johtuneet kireät välit. Miten tällainen suhde olisi voinut päästä kehittymään, kun vuokraajat pitkiin aikoihin eivät ole olleet minkäänlai-sessa kosketuksessa yhtiön kanssa? Ainakin maanviljelijä Vaarala on meille selittänyt, että hän ei ole viiteen kuuteen vuoteen ollut minkään-laisessa, ei suullisessa eikä kirjallisessa kosketuksessa eikä muussa-kaan tekemisessä Kemiyhtiön kanssa, eikä sano edes tuntevansa yhtiön nykyisiä edustaja Kemijärvellä eikä Rovaniemellä, ylemmistä puhumat-takaan.

Tosin yhtiön Kuolajärvellä olevan edustajan poliisi Törmäsen ja Vaaralan välillä on vuosikausia vallinnut kireät välit, mutta nämä kireät välit eivät koske Kemi-yhtiötä, vaan Kuolajärven kuntaa ja hra Törmästä. Taka vuosina nim. - näin selittää Vaarala - Törmänen teki Kuolajärven kunnan v. 1926 kunnallistaksoituksesta valituksen Oulun läänin maaherralle, missä hän anoi taksoitusta kumoon, taksoituslautakunnalle rangaistusta ja Kuolajärven kuntaa holhouksen alaiseksi. Tähän valitukseen Vaarala virkansa puolesta (Vaarala Kuolajärven kunnan esimies) ja kunnanval-tuuston valtuuttamana joutui vastaamaan ja puolustamaan taksoitus-lautakuntaa ja Kuolajärven kuntaa sillä seurauksella, että Törmänen hä-visi. Valitus hyljättiin.

Sotkan torppa Märkäjärven-Kuusamon tien varressa v. 1930 Kuva: Arvi Saverikko. / Museovirasto.

Märkäjärvi 27.4.1942. Kuva: Sot. virk. H. Roivainen.

Poliisi Törmänen v. 1935.

Kuolalajärven kirkonkylää v. 1935.

Näin selittää Vaarala ja lupaa näyttää virallisilla asiakirjoilla kertomansa todeksi. Ja samansuuntaisia lienevät myös toisiin häädettäviksi suunni-teltuihin nähden ne "syyt", jotka yhtiön ovat saaneet kyseessä olevaan otteeseen. Selkälään nähden - niin on Selkälä meille selittänyt ja lupaa näyttää sen toteen - on syynä se, että hän olisi muka viime kevännä käynyt Kemi-yhtiön työmaalla Vuotosjokivarressa "agitatsionimatkalla" vaikka tosiasia on, että Selkälä ei ole koskaan käynyt 10 kilometriä lä-hempänä Vuotosjokivartta, eikä hän ole koskaan harjoittanut "agitaatto-rin" ammattia. Koko juttu on siis keksitty juoni. Näin on asianomaisten taholta meille esitetty ja kerrot-tu tässä esitettyjen seikkain olevan todis-tettavissa. Jos asia on niinkuin yllä on kerrottu, on suorastaan hämmäs-tyttävää, että niin peräti arka-luontoiseen toimenpiteeseen kuin häätöön on ryhdytty tällaisilla "perusteilla".


Kuolajärvellä on tapaus herättänyt yleistä paheksumista.

Lapin Kansalle kirjoitetaan Kuolajärveltä:

"Noin 14 vuotta sitten vuokrasi Kemi-yhtiö 25 vuodeksi Kuolajärven Märkäjärven kylästä omistamastaan Kantolan tilasta 3/5 osaa noin 10 vuotta palveluksessaan olleelle työpäällikölleen Pekka Piipolle, joka nyt kuuluu irtisanotun asunnostaan ja kaikesta päättäen tullaan toimitta-maan häätö. Sillä asianomaisen kertoman mukaan on yhtiön johdon ta-holta sovinnollinen neuvottelu kielletty. Tämä on herättänyt ei vain hää-tömääräysten saaneissa vuokralaisissa, vaan myös kaikissa Kuolajär-ven kunnan oikein ajattelevissa henkilöissä katkeraa mieltä. On tutkittu syitä jos toisiakin, mutta mitään semmoista ei ole löydetty ainataan nyt häätömääräyksen saaneisiin vuokralaisiin nähden.

Mitkä motiivit lienevätkin yhtiön johdon taholta vaikuttamassa häätöihin, sitä emme tiedä, mutta sen tiedämme, että Piippo on Kuolajärven kun-nan tarmokkaimpia viljelijöitä ja on viljellyt vuokraamaansa tilaa yhtiön entisen johdon lupaamaa etua toivoen erinomaisesti saaden ennen rap-peutuneet ja ruokamullatta ja lannan vähyydessä laihdutetut pelto- ja sarkaviljelykset kukoistaviksi. Ohra, kaura, ruis, apila ja timotee niissä kesäisin antaa hyviä satoja, ollen Markäjärven rannalla kulkeville oikein mallitalona muistuttamassa tämän Kuolajärven karun maan asujamis-tolle tietä tulevaisuuteen.

Pekka Piipon viljelykset osoittavat, että ainoastaan työllä ja tarmolla Kuolajärvenkin karut seudut saadaan tuottaviksi, eikä sillä, että maata ei viljellä vaan odotellaan, että mitä luonto kulloinkin valmistaa. Itse ei vilje-lyksiin paljoakaan kajota. Sen käsittävät jo näin kaukaiset saloseudun asukkaatkin, että nuoren tasavaltamme ja kuolajärveläisten sairastavaa talouselämää ei korjata sillä, että Piipon kaltaiset maanviljelijät karkoite-taan pois työttömien jo ennestään suurta armeijaa lisäämään.

Tämä pitäisi yhtiön johdon hyvin käsittää ja peruuttaa tuo Kuolajärven kuntalaisia järkyttävä häätökäsky ja annettava Piipon kaltaisten miesten maata edelleenkin viljellä. Piippo on tuon tilan järkiperäisellä ja tarmok-kaalla työllään laittanut sellaiseksi, että se on tienviittana osoittamassa, että maanviljelyksessä on seudun tulevaisuus.

Sen tähden onkin Kuolajärven ajattelevamman asujamiston kesken he-rättänyt katkeruutta Kemi-yhtiön haätökäsky tämänlaisille maatilojen vil-jelijöille. Aikooko yhtiö tosiaankin täällä olevat entiset kuntamme napa-talojen viljelykset kokonaan hedelmättömiksi jättää, vai onko tarkoitus vaihtaa nykyiset mallitaloutta tavoittelevat vuokralaiset kääpiövuokralai-siin, joita yhtiöllä, ikävä kyllä, jo ennestään on paljon, kätkeroittaen ei vain täällä Kuolajärvellä syntyneen isänmaataan rakastavan mieltä, vaan myös kaikkien niitten sivukulkijoittenkin jotka ovat nähneet esi-isiemme jättämien perintöjen nyt ränsistyneen kurjiksi ja toivottomilta näyttäviksi"