Niemelän talon väkeä Utsjoella: Maarit, Annikki sylissään Uula, sit-ten Antti, Reino, Niiles ja Veikko. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museo-virasto.

Magga Porsanger Outakoskella. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museo-virasto.

Lukkari Heikki Mattus ja kirkko-väärti Santeri Valle Utsjoen pap-pilan portailla v. 1912. Kuva: Mu-seovirasto.

Osvald Lukkari 1931. (kaatui 1944). Hänen isänsä oli Kanttori David Lukkari, Äiti oli Magga Lukkari os. Helender. Teksti: Urho Pieski.

Kanttori Hannes Lehto on syntynyt Utsjoella lappalais-talollisen poika-na. Nuoruus-vuodet hän metsästi ja kalasti sekä hoiti poroja. Nämä toi-met eivät häntä ajanmittaan kuiten-kaan tyydyttäneet, vaan 20-vuoti-aana hän ryhtyi opiskelemaan suo-rittaen kahdessa talvessa kansa-koulukurssin ja tuli oppilaaksi Hel-singin lukkariurkurikouluun, josta hän pääsi 1915. Tällöin hän tuli v. t. kanttoriksi Hämeenkyröön ja v. 1916 nykyiseen virkaansa Pylkönmäelle.

Johan Nuorgam poseeraa Seura-saaressa. Kuva Matti Pietinen v. 1932.

Joosef Guttorm.

Tyttö Utsjoelta v. 1935.

Oik: Ovla Lukkari. Hans Poltto ja Virkkunen v. 1933.

Veli Sammeli.

Lapinkomitean kokouksen osallis-tujia ulkona kokouksen jälkeen Uts-joella 17.08.1902. Kuva: Museovi-rasto.

Magga Laiti Kostejärvellä- Koadnil-jávres, taustalla Uts'koski. Kuvan ottanut terveydenjoitaja Saimi Lind-rot v. 1937.

Kaamasmukka v. 1931. Kuva: Mikkola, Erkki. / Museovirasto.

Hans Palton perhe Akukoskelta Ylä-Tenolta v. 1938. Lapset: Niiles Antti, Anna-liisa sekä, äiti Inga Sofen sylissä Johannes.

Leppälän Liisa ja eräs "Suoma-länsman."

Hentu-Niileksen liha-aittoja.

Piera Länsmanin kota.

Piera Länsman kodassaan.

Tsieskuljoen Maarit.

Mikkelsenin aitat Levajokisuun ylä-puolella Leavvajohkan eli Levajoen kylässä. (Norja) Kuva: Tapahtui kau-kana on Topo Leistelän ja Edvin Lai-neen ohjaama elokuva vuodelta 1950.

Geaidnojávri Rásttegáisán takana. Kuvattu etelään päin. (Norja.) Kuva: Tapahtui kaukana on Topo Leistelän ja Edvin Laineen ohjaama elokuva vuodelta 1950.

Leavvajohkan eli Levajoen alapuo-lelta. (Norja.) Kuva: Tapahtui kauka-na on Topo Leistelän ja Edvin Lai-neen ohjaama elokuva vuodelta 1950.

Leavvajohkan eli Levajoen alapuo-lelta. Alla olevia tietoja on otettu ai-kalaislehtijutuista ym: Elokuvaa ku-vattiin Norjan puolella Tenonlaak-sossa Nevajoella, kuvauksia tehtiin myös Enontekiön tienoilla sekä Uts-joella ja Ruijassa sekä Norjan La-pissa Rastegaisa-tunturissa, mah-dollisesti läheisellä Levajoella. Ku-vauspaikkana tai ainakin majapaik-kana Enontekiön Hetan kylä sekä Outakosken kylä. Porokuvia kuvat-tiin Kaamasmukassa. Kuva: Tapah-tui kaukana on Topo Leistelän ja Edvin Laineen ohjaama elokuva vuodelta 1950.

Mikkelsenin pihaa Levajoen kylässä, Rastigaissa on tästä vasemmalle. (Norja.) Kuva: Tapahtui kaukana on Topo Leistelän ja Edvin Laineen ohjaama elokuva vuodelta 1950.

Komeita poikia ja pororikkaita Nuor-gamista Palomuotkasta. Vas Nils Länsman eli Insku, Kauno Länsman ja Toivo Erke (Utsjoen varrelta Palo-muotkasta.). Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti.

Guttormin kuusivuotias Leena oli kuullut ison herran tulosta ja halusi tulla varmistamaa, mahtuiko iso mies Utsjoen kunnantaloon. Mukana olivat äiti Katja Anja Guttorm ja pik-kusisko Heli Maarit, 4. Guttormit ha-luavat peruskoulun ylä-asteen Ina-riin, jossa on enemmän mahdolli-suuksia. Ratkesi riita miten päin vain, Leena aloittaa koulun Utsjoella ensi syksynä. Kuva ja teksti: Suo-men Kuvalehti.

Kari Mikkonen ja tullin virkakäytössä ollut moottoripyörä Utsjoella kesällä 1971. Kuva: Kari Mikkosen albumis-ta.

Utsjoen kirkotuvat v. 1925. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museoviras-to.

Sammel Laitin kota Mierasjärvellä v. 1925. Ánná-Gáddjá Laiti ja tyttönsä Kristiina Laiti (myöh. Seurujärvi). Kuva: Paulaharju Samuli. / Museo-virasto.

Lapinpuku on työasu ja juhla-asu; eipä älynnyt Antti Lukkari, 75, pistää pesiä päälleen, kun lähti Niemelän kylästä vierasta puhuttamaan. "Ois pitänyt panna peski. Se onkin sem-moinen peski, että siinä on kuusi kyynärää karvoja. Olis jääny miehiä hihoihin kiinni, veisteli poromies Brando-laseissaan. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti.

Nils Johan eli Johan Niiles Valle, Kuva: Suomen Kuvalehti.

Nainen ja poika Utsjoki-Syysjärvi reitin polun varrella v. 1947. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto. / finna.fi

Inga Paltto näskää nahkaa v. 1925. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museo-virasto.

Utsjoella Mari Aikio, os. Paltto, (Jun-ná Biehtár oabbá Boalvárn-járggas, Gáregasnjárggas) ja poikansa Os-kari Aikio, Hyljelahti, Inari. v. 1942.

Fierranjoen talo ja Suarjepakti ke-sällä 1931.. Henkilöt oikealta vas. Antti Porsanger l. Elle Per Andaras, Aslak Paltto, Erkki Mikkola, Kristiina Paltto, Marit Paltto, Klemet Antin-poika Porsanger. Kuva Erkki Mikko-la, GTK.

Hans Halonen eli "Rajan-Hanssi" kalassa Alaköngäällä.

Turvekammi (navetta?) Utsjoen Aittijoella. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Piera Uulanpoika Länsman ja hänen vaimonsa Birit os. Vuolab sylissä v.1916 syntynyt Kaarina. Utsjoki v.1917-18.

Tcsharsjoen köngäs, Utsjoki.

Rajan lappalaistalo Tenojoen ran-nalla aivan Norjan rajan läheisyy-dessä v. 1898. (Suomen pohjoisin talo). Kuva: J. J. Sederholm. / GTK.

Tenojoen länsirantaa kilometri Nuo-vusen (Nuvvus) yläpuolella; taustal-la oikealla Ailigas (Ailegas). Kuva: Emil Sarlin,1901. GTK.

Nuvvuksen Ailikas v. 1901. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

Terassi- ja harjumuodostumia Teno-joen Ylä Könkäällä, kuvattu Norjan rannalta Suomeen päin v. 1901. Ku-va: Emil Sarlin. / GTK.

Tenojoen mutkan pohjoisrantaa 3 kilometriä Ylikönkään alapuolella v. 1901. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

Tenojoen länsirantaa kilometri Kaa-vin alapuolella. Kuva: Emil Sarlin, 1901. GTK.

Näkymä nimismiehen virkatalosta "Onnela" Tenojoen laakson ylitse pohjoiseen v. 1901. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

Ailigas Utsjoen suun itärannalla v. 1901. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

Y. Kangasniemi ja Tuomas Törmä-nen huuhtomassa Tenojoen rannalla Onnelan alapuolella v. 1901. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

J. H. Saarisen leiri Suorre tievjalla Inarin ja Utsjoen pitäjien rajalla v. 1904. Kuva: J. H. Saarinen. / GTK.

Tenojoki, etualalla Rajala kesäkuus-sa v. 1907. Kuva: Väinö Tanner. / GTK.

Tenojoki, edustalla Nuorgam v. 1907. Kuva: Väinö Tanner. / GTK.

Tenojoki.

Jouni Tapiola Utsjoen Kaavasta (k. 2.1.2012.) elokuvassa Valkoinen peura (1952) Ei jatkanut elokuvauraa, piti luontaiselinkeinoja ja kunnan asioita elokuvauraa tärkeämpänä. Toimi pitkään Utsjoen vt. kunnanjohtajana. Kuva elokuvasta Valkoinen peura.

Jouni Tapiola. Kuva elokuvasta Valkoinen peura.

Vullis'Ovia Johan ja Vullis'Ovia Jou-na ovat kaksoset. Kaipa sen jo ku-vastakin näkee. Luonnossa he ovat vielä enemmän samannäköisiä kuin tässä. Kuva: Suomen Kuvalehti 1938.

Taaveh'Ant' Magga on tietenkin Taa-veh' Antin emäntä. Häneen lantalai-nen pääsee käsiksi ehkä parhaiten kirjassa "Tunturi uhkaa". Kuva: E. A. Manninen Suomen Kuvalehti 1938.

Tässä Taaveh'Ant, joka heti pistäysi maakellariin lohta väärtillensä leik-kaamaan, kun tämä kerran Lannas-ta vuosien takaa tuli Utsjoelle käy-mään. Nyt Taaveh'Ant ei enää aja perässä eikä leikkaa lohta. Häneltä on loppunut ikä. Kuva: E. A. Man-ninen Suomen Kuvalehti 1938.

Postivenettä kuljetetaan rullarataa myöten Hakokönkään ohi, sillä ei ole sitä huimapäätä, joka lähtisi sitä alas laskemaan. Kuva: Suomen Kuvalehti 40/1923.

Juho Helander on miellyttävä saamelaisnuorukainen, jolle lohen soutaminen tuo turistikautena sievoisen lisäansion. Lohensoutaja perii tavallisesti 2000 mk yön ajan tehtävästä ja lisäksi puolet saaliista. Tai sitten 3000 mk ilman saalista. Maksutapa sovitaan etukäteen. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 33/1959.

Tämä näky on punainen vaate pai-kallisen asukkaan silmissä. Mutta turistien puolustukseksi on sanotta-va, että Utsjoella ei ole tähän men-nessä ollut tarpeeksi vuokrattavia veneitä, joten oma lotja on ollut mo-nesti tarpeen. Kuva ja teksti: Suo-men Kuvalehti 1959.

Nuorgamin kansakoulu. Kuva: Hä-mäläinen Antti. / Museovirasto

Ovlas'Ovla. Kuva E. A. Manninen. / Suomen Kuvalehti 1938.

Asllat ja Jovnna Änne Kuva: Suo-men Kuvalehti 2/1935.

Polis-Aslak eli Aslak Guttorm, jonka kanssa ajoimme poroilla yli 10 000 kilometriä kahdeksana talvena. Ei silti, että se mikään mahdoton luku olisi. Kuva ja teksti: E. A. Manninen/ Suomen Kuvalehti 1938.

Vullis' Piehtar. Kuva: E. A. Manninen Suomen Kuvalehti 1938.

Vanhaa saamelaispolvea edustaa tässä 77-vuotias Antti Helander ( Jágár-Ánte), Savelan talon vanha-isäntä, joka on tunnettu monenlai-sen työn taitajana. Antti on ollut etevä seppä, venemestari, räätäli, kelloseppä ja ties mitä. "Olen halun-nut kokeilla kaikenlaista, kun minulla on niin hyvä ote kaikkeen." Virkeä Antti-vanhus on ollut vapaaehtoi-sena Petsamon retkikunnassa 1918, Pohjois-Norjan paikkakunnat ovat hänelle tuttuja ja evakkomatka vei aina Ylivieskaan asti. Tässä on val-mistumassa oikea Tenon vene, jota pojat saavat tulevana kesänä liiku-tella. Kuva ja teksti: Suomen Kuva-lehti 1959.

Leäipijoh'Äijje on Suomen pohjoisin tervanpolttaja, vaikka ikää on jo lo-pulle kahdeksankymmentä vuotta. Vieraalle hän ei puhuttelematta sano enempää kuin päivän ja - tietenkin hyvästin: "Puorri peäivvi" ja "Mona tiervan". Kuva ja teksti: E. A. Man-ninen Suomen Kuvalehti 1938.

Saamelaisille, jos kenelle, uskollinen koira on ystävistä parhaimpia. Se seuraa isäntäänsä talvisin tunturille ja kesäisin lohivesien äärelle. Ku-vassa poro- ja kalamiehet Uula Niit-tyvuopio (oik koirineen) ja Hans Vuolab yöllistä lepotuokiota pitämäs-sä Tenon rannalla. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 1959.

Marja Paadar Utsjoelta.

Nainen työskentelemässä Utsjoen pappilan kasvimaalla 1920-luvulla. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Lapin aitta Utsjoella 1920-luvulla.. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Niillas Niillas ja áddjámet Ándaras Hánsa, Niiles Niittyvuopio ja Hannu A. Kitti kodassa 1920-luvulla. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Tukkia sahataan telineellä 1920-luvulla. Kuva: Ahola Juhani. / Mu-seovirasto.

Hirsipahtaa lähestyy eli könkään rannalla ollaan v. 1907. Kuva: Haataja Kyösti. / Museovirasto. / finna.fi Kuvateksti: Birit Vuolab.

Outakosken kansakoulun opettaja Guttorm. Kuva: Museovirasto.

Teno Norjan puolelta nähtynä v. 1939. Kuva: Jokinen Eino. / Mu-seovirasto. / finna.fii

Guolnan muori, Linnä, otti piipun suustaan ja ihmetteli, mitä lensman-ni aina ajaa. Eihän Guolnan puoles-sa norjalaisten poroja näkynyt mil-loinkaan, jotta turha niitä oli taka-varikoimismielessä vahdata. Ja jos näkyikin, omalla puolellaan ne vi-susti pysyivät. Guolnan talon editse näet kulki Suomen-Norjan raja, pit-kin Inarijokea. Kuva: E. A. Manninen Suomen Kuvalehti 1938.

Postimies Ola Guttorm. Retkikunnan koskenlaskija Tenojoella. Kuva: Suomen Kuvalehti: 28/1919.

Helsinkiläissyntyinen terveyssisar Hilja Rechardt toteaa, että utsjoki-laiset ovat tervettä väkeä. Pitäjässä on kaksi terveystaloa: Kirkonkylässä ja Nuorgamissa ynnä vielä Punaisen Ristin sairasmaja Outakoskella. Pa-hoin sairaat lähetetään Ivalon tai Rovaniemen sairaaloihin, kunnan-lääkäri - yhteinen Inarin kanssa - asuu Ivalossa. Kuva ja teksti: Suo-men Kuvalehti: 33/1959.

Yleiseen kunnansihteerien tapaan on Lahdesta lähtöisin oleva L. A. Minkkinen pessimisti kuntansa tu-levaisuuden suhteen. Mahdollisuuk-sia eteenpäin menoon ei ole riittä-västi. Työttömiä on 10 pros. väes-töstä, ja mistäpä hankkia heille työ-paikan, kunhan tietyötkin päättyvät? Lohenkalastus Tenossa pitäisi antaa paikallisten asukkaiden yksinoikeu-deksi, sitä mieltä on kunnansihteeri. Kouluolot ovat tyydyttävät. - Kuvas-sa kunnansihteeri Minkkinen kun-nantalossa valtuuston istuntosalis-sa. Kuva ja teksti: Suomen Kuvaleh-ti: 1959.

Tällä rajalla otetaan harvoin kiinni salakuljettajia, virkkaa tullimies Kaarlo Pöykkö. Asukkailla on oikeus tuoda Norjan puolelta tavaraa omik-si tarpeiksi ilman tullia. Kuva ja tek-sti: Suomen Kuvalehti: 1959.

Utsjoen hengellisen elämän tukipi-larit: kirkkoherra Toivo Suominen Marjatta-rouvineen ja 106-vuotias kirkko jota rakentaessa Turun tuo-miokirkko on ollut esikuvana. Kirk-koon mahtuu suunnilleen 200 hen-keä, mutta sen käyttöä rajoittaa läm-mityslaitteiden puute. Utsjoen väes-tö on syvästi uskonnollista vanha-laestadiolaisessa hengessä ja koko kylä on aina saapuvilla, kun sanaa julistetaan. - Kirkkoherrapari Suo-minen on jo toiseen otteeseen Uts-joella, ja viihtyy hyvin Engelin piirtä-mässä 1843 rakennetussa pappi-lassa. Molemmat ovat innokkaita ka-lastajia ja luonnonihailijoita. Kuvas-sa tarkastellaan harvinaista tunturi-katkeroa. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 1959.

Karikasniemen postinhoitajaper-hettä: Emäntä Kirsi Niittyvuopio, tyttäret Maarit Kirsi ja Magga, pojat Jouni, Aslakki ja Veikko Olavi. Pos-tinkantaja Antti Niittyvuopio kävelee kaksi kertaa viikossa lähes 200 km:n lenkin. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 1942.

Ketterä vanhus on pohjoisimman talon vanhaisäntä Klemetti Halonen, joka tässä keräilee lohiverkkojaan Tenojoesta. Verkot pitää ottaa aina rannalle perjantaisin ja maanantaina ne saa taas panna veteen. Välipäi-vinä on lohella niiden puolesta va-paa uida. Klemetti Halonen on suo-malaista syntyperää, mutta avioitui Norjan saamelaisen kanssa. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 1959.

Maarit Laiti. Kuva: Suomen Kuva-lehti.

Kaksi naista nimismiehen talon, "Onnelan", verannalla 1920-luvul-la. Kuva: Ahola Juhani. / Museovi-rasto.

Seitikko v. 1924.. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Seitikko v. 1924. Kuva: Ahola Ju-hani. / Museovirasto.

Tenojoki Välimaan kohdalla v. 1939, edessä Eriksenin talot. Kuva: Joki-nen Eino. / Museovirasto.

Tenojoki Onnelan kohdalla v. 1939. Kuva: Jokinen Eino. / Museovirasto.

Poromiesten kota ja suongeriteline Utsjoella. Kuva: Kalliola R. / Museo-virasto.

Mierasjärvi v. 1947. Kuva: Heilala Pentti. / Museovirasto.

Venemiehiä Tenolla Ailigasjargan pohjoispuolella v. 1918. Kuva: Auer Väinö. / Museovirasto.

Akukosken kylä v. 1918. Kuva: Auer Väinö. / Museovirasto.

Johannes Holmberg taakkamiehenä v. 1918. Kuva: Auer Väinö. / Museo-virasto.

Kalastaja Tenojoella päässään sääs-kilakki. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Saarelan talo Utsjokivarressa, 9 km. Utsjoen kylästä. Kuva: Hämäläinen Antti, kuvaaja Museovirasto.

Utsjoen kirkko ja pappila. Kuva: Soldan Carl Erik, tekijä 1850–1860. / Museovirasto.

Aikion l. Paksujalan kalastajatila Utsjoen Itärannalla. Kuva: Soldan Carl Erik, tekijä 1850–1860. / Mu-seovirasto.

Petsikkotunturin välitupa. Kuva: Partiolainen : Suomalaisen partio-liikkeen äänenkannattaja 1918.

Välimaa v. 2004. Kuva: Suna Antti. / Museovirasto.

Nillukan kesäpaikan edustalla Nillá Risten, Kristiina Nillukka os. Niittyvuopio. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto. / finna.fi

Utsjoen kirkkotupa v. 1948, Boles-Risten oikealla. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Utsjoen kirkkotuvat. Kuva: Hämäläi-nen. / Museovirasto.

Kirkonmäki ja kirkkotupia, taustalla Mantojärvi, Birit Guttorm Garnjar-gasta vasemmalla. Kuva: Hämäläi-nen Antti. / Museovirasto.

Kalamaja (turvekota) Utsjoella. Ku-va: Hämäläinen Antti. / Museoviras-to.

Nillukan talon aittojen edustalla Outakosken Suvannon suvannon rannassa; Nillá Ristena salas dáidá leat su áhkkut Veikko Nillukka (su eadni lei Magga Nillukka) ovtta jah-kásaš unnoražžan. - - - Kristiina Nil-lukan sylissä taitaa olla Veikko Nil-lukka (hänen äitinsä oli Magga Nil-lukka) vuoden ikäisenä pienokaise-na. Kuva: Hämäläinen Antti. / Mu-seovirasto.

Turvekammin (navetta?) edustalla Liisá Jovnna Paltto Utsjoen Akukos-kella. Kuva: Hämäläinen Antti. / Mu-seovirasto.

Rajala v. 1955., Suomen pohjoisin talo. Kuva: Heinonen Jorma. Mu-seovirasto.

Utsjoen kk. v. 1960. Elsa Järvensivu, baarinsa edustalla. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Utsjoella vuonna 1960. Taustalla on ruoka- ja sekatavarakauppa Vilho Junttila. Kuva: Saarinen. / Museovirasto

Utsjoella vuonna 1960. Kuva: Saarinen. / Museovirasto.

Utsjoella vuonna 1960. Kuva: Saarinen. / Museovirasto.

Utsjoella vuonna 1960. Kuva: Saa-rinen. / Museovirasto.

Elsa Järvensivun Baari Utsjoella v. 1960. Kuva: Saarinen. / Museovirasto.

Eero Länsman ja Risto Lukkari, Uts-joella v. 1960. Kuva: JOKA Journa-listinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Utsjoen postitalo ja Ivalo-Utsjoki postiauto v. 1967. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Leyland Leopard postiauto linjalla Ivalo-Utsjoki-Polmak Nuorgamissa, matkallaan Norjan puolelle Polmakiin 1975-79. Turistiaikana linjaa jatketaan aina Jäämeren rannalle, Tanan kylään asti. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Postiauto linjalla Ivalo-Utsjoki-Polmak v 1975 - 1979 välisenä aikana Utsjoella, taustalla Mantojärvi ja Utsjoen kirkkotuvat. Kuva: Postimuseo.

Utsjoella v. 1967; takana Järvensivun Jussin talo. Oik. Alfred Holmberg. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Ivalo-Outakoski-Karigasniemi-Karasjoki -linjan postiauto Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Ivalo-Outakoski-Karigasniemi-Karasjoki -linjan Sisu postilinja-auto ylittämässä iltahämärässä valtakunnan rajaa matkallaan Norjan Karasjoelle v. 1977. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Utsjoen kk. v. 1960. Elsa Järvensivu, baarinsa edustalla. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Antti - Jounin Jouni, Sota-Jouni, Jouni Guttorm Nuvuksessa v. 1960. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Hilmar Holmberg, Nuorgamista v. 1955. Kuva: Valonen, Niilo. / Museovirasto.

Hilmar Holmberg, Nuorgamista v. 1955. Kuva: Valonen, Niilo. / Museo-virasto.

Poromies panee muistiin, kuinka monta poroa kunkin porotokassa on, poroerotuksessa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Poromies poron pää kainalossa poroerotuksessa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 16.12.1982 Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Porojen ruhoja teurastamossa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Osa poroista terastetaan poroerotuksen aikana. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Poromies poron pää kainalossa poroerotuksessa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Teurastaja kahlaa veressä teurastamossa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Poromiehellä on saanut porosta tiukan otteen kiertämällä käsivarren sen pään ympärille. Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa on menossa poroerotus 15.12.1982 Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Pieni tyttö katsoo poroerotusta aidan ulkopuolelta Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Pirkko-tyttö katsoo poroerotusta aidan ulkopuolelta isänsä kanssa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Porojen päitä teurastamon pihalla Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Jalasmökki toimii taukotupana po-roerotuksessa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Mu-seovirasto.

Jalasmökki toimii taukotupana poroerotuksessa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982 Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Poroerotus Skalluvaaran erotuspaikalla Utsjoella Lapissa 16.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Porojen ruhoja teurastamon pihalla Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Poroerotus Skalluvaaran erotuspaikalla Utsjoella Lapissa 16.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Nuori poromies merkkaa poron poroerotuksessa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 16.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Porojen ruhoja teurastamossa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Osa poroista terastetaan poroerotuksen aikana. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Poroisäntä Aslak Antti Länsman poroerotuksessa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Hän on Kaldoaivin paliskunnan johtaja Nuorgamin ja Utsjoen tokkakunnissa Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Poroerotus Skalluvaaran erotuspaikalla Utsjoella Lapissa 16.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Poromies katsoo aidan takaa poroerotuksessa Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Porojen ruhoja teurastamon pihalla Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Pieni poika katsoo poroerotusta aidan päältä Skalluvaaran laella Utsjoella Lapissa 15.12.1982 Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Hannu Lindroosin kokoelma. / Museovirasto.

Verkonkudontaa Outakoskella v. 1948. Vas. áddjá (Ukki) Elle-Per Ovllá (Uula) Porsanger ( k. 18.2.1948) ja hänen nuorin poika Johannes minun setä. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto. / finna.fi

Hagelinin kaupasssa Utsjoella v. 1960; kauppias itse tiskin takana - Uula Hagelin. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Hevosen vetämä reki Utsjoella v. 1960. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Saamelaisnainen Utsjoen sairaanhoitoaseman pihassa v. 1951. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Sairaanhoitaja Rita Bergren Utsjoen sairaanhoitoasemalla v. 1951. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museo-virasto.

Sairaanhoitaja Rita Bergren soittaa puhelimella Utsjoen sairaanhoito-asemalla v. 1951. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Sairaanhoitaja Rita Bergren tar-kastamassa potilasta Utsjoen sai-raanhoitoasemalla v. 1951. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museo-virasto.

Suomen pohjoisin kauppias Fredrik Holmberg perheineen talonsa rappusilla v. 1923. Kuva: Haataja, T. I. / Museovirasto.

Hagelinin kaupan pihalla Utsjoella v. 1960. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Turvekammin (navetta?) edustalla Liisá Jovnna Paltto Utsjoen Akukos-kella. Kuva: Hämäläinen Antti. / Mu-seovirasto

Liisa Helander lapsineen tupansa portailla. Kuva E. A. Manninen/ Suo-men Kuvalehti 1938.

Káre-goaski (Hanssa Káre) Sieida-lis. Kaarina-täti (Kaarin Niittyvuopio os. Kitti Seitalassa. Utsjoen Outa-koskella. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Uula-Antti Paltto? "Ansa viritetään johdeaitaan eli kaarteeseen sormen korkeudele. Kaarteet lyödään itä-länsi suuntaan, että tuisku ei tuki ansaveräjää". Kuva ja teksti: Suo-men Kuvalehti 1956.

Ansojenkokija, kirves kainalolau-kussa, ansat kaulassa, säkki olalla ja seiväs sauvana hiihtää vilkkaasti kaarteelta toiselle. Päivässä koe-taan 200 ansaa, tuiskusäällä vain 100. Jalassa on porontaljasta tehdyt säpikkäät, heinäkengät ja nilkkapau-lat, ainoa välineet, millä tarkenee Lapin kovissa pakkasissa. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 1956.

Emäntä lastaa raitoahkioon riekkoja kauppaan vietäväksi. Tällä kertaa hän on ne itse pyytänyt. Kuva: Suo-men Kuvalehti 1956.