Lotta A. K. / Pohjolan vartio. 1.4.1937.

Mainintaa Muonion lottien paikallisosastosta.


Heti Muonion suojeluskunnan perustamisen jälkeen perustettiin Lotta-Svärd Muonion paikallisosasto. Perustavassa kokouksessa, mikä pidet-tiin Muonion Kirkonkylän kansakoululla 3. 5. 1932, valittiin paikallisosas-ton johtokuntaan rouvat Hilja Rantanen, Sylvi Välijoki, Hanna Vuorio, Terttu Anttila, Anna Sandström ja neiti Elli Brännare sekä varalle rouva Aini Anttila ja neiti Lempi Anttila. Vasta valittu johtokunta valitsi keskuu-destaan puheenjohtajaksi rouva Hilja Rantasen ja sihteerikseen rva Tert-tu Anttilan. Näin päästiin alkuun.

Ensimmäisen toimintavuoden toiminta kohdistui pääasiallisesti isän-maallisen mielen herättämiseen ja ylläpitämiseen nuoressa paikallis-osastossa ja paikkakunnan väestön keskuudessa, varojen kokoamiseen ja suojeluskunnan harjoitustilaisuuksien muonittamiseen. Omiaan olivat lukuisat iltamat, juhlat, illanvietot ja yhteiset ompeluillat valitulla ohjelmal-la kohottamaan isänmaallista mieltä lottien keskuudessa ja saivat siitä osansa suojeluskuntalaiset ja paikallisosaston sekä sk:n ulkopuolella olevatkin.

L-S. Muonion p.o. johtokunta.

Varoja saatiin kokoon yllämainituissa tilaisuuksissa, joten ensimmäisen vuoden lopulla oli paikallisosastolla »irtainta» omaisuutta ja pankkitili tä-käläisessä Pohjolan Osake-Pankissa. Vuosi 1933 meni samaan tahtiin.

Kokemukset otettiin huomioon ja monesta vastoinkTasaa molemmat reunatäymisestä selviydyt-tiin helpommin. Irtain omaisuus ja pankkitili kasvoi. Vuonna 1934 tapah-tui puheenjohtajan vaihdos. Rouva H. Rantasen erottua tuli hänen tilal-leen 18. 1. neiti Lempi Anttila (nykyään rouva Rantala). Tyttöosasto pe-rustettiin. Muonionjokilaakson maakuntajuhlat Muoniossa tuottivat paljon työtä, mutta hyvin menivät asiat ja yleisön muonituksesta ja kahvitukses-ta kertyneet varat lahjoitettiin suojeluskunnan rakennusrahastoon.

Vuoden kuluessa toimittiin suojeluskunnalle lahjoitettavan lipun valmis-tuspuuhissa, ja 5. 12. Kirkonkylän kansakoululla oli lipunnaulajaiset ja seuraavana päivänä 6. 12. lipun vihkiminen Muonion kirkossa ja luovu-tus suojeluskunnalle. Vihkimisen toimitti kenttäpappi L. Kauppinen ja li-pun luovutti piiripäällikkö Mäkiniemelle puheenjohtaja. Vaikka lipun val-mistuminen vaati huomattavan rahamäärän, ei se silti huomattavimmin vaikuttanut muuhun toimintaan, päinvastoin varojen keräilyyn kiinnitettiin entistä enemmän huomiota.

Seuraavana vuonna vieraili paikkakunnalla piirin puheenjohtaja, pitäen esitelmätilaisuuksia. Suojeluskuntain päällikkö kenraali Malmberg ja joukko muita upseereita vieraili retkeilytarkoituksessa paikkakunnalla paikallisosastomme osoittaessa heille vieraanvaraisuuttaan. Niin on ku-lunut vuosi vuoden jälkeen, toiminnan vakiintuessa, monet opit opittuam-me ja kokemusta omaavana katsomme olevamme naapuripaikallisosas-tojen tasolla - ei varmastikaan huonoimpia.

Kuluneena vuonna on tapahtunut puheenjohtajan vaihdos, rouva Ran-talan erottua virastaan astui hänen tilalleen rouva Aune Karasmaa. Sih-teerinä on edelleen rouva Terttu Anttila. Johtokuntaan kuuluu puheen-johtajan ja sihteerin lisäksi rouvat Anna Sandström, Sylvi Välijoki, Sylvi Haapea, Aini Anttila, Anna Anttila ja neiti Esteri Pietikäinen.