Suomen Sosialidemokraatti 1937.

Muonion perustuslaki.


Muonion poliisi ei tiedä, että ”Muonion perustuslaki” on kumottu.

HÄMMÄSTYTTÄVÄÄ MENETTELYÄ.

Muonion Kihlangin työläisiä oli viime viikon tiistaina kokoontunut kuule-maan järjestäjä M. Peltosen puhetta ja keskustelemaan ammatillisen liikkeen aloittamisesta paikkakunnalla. Tilaisuus sai omituisen, vieläpä suorastaan humoristisen käänteen Muonion poliisiviranomaisten taholta.

Toveri Peltosen tarjottua puheensa päätettyään keskustelua metsätyö-väen ammattiosaston perustamista koskevista kysymyksistä, pyysi eräs kokouksessa läsnäollut henkilö puheenvuoroa, ladellen sitten joukon ajansuuntamaisia väitteitä työrauhasta, vihan kylvöstä sekä siitä, että Muonion työnantajat eivät tule missään tapauksessa sallimaan, että työntekijät järjestäytyvät sekä vakuutti varmasti tietävänsä, että puhuja valehtelee.

Puheenvuoronsa päätettyään

hän ilmoitti ”sitä paitsi olevansa poliisi”

ja nimismiehen määräyksestä lopettavansa kokouksen, koska siitä ei ole tehty nimismiehelle ilmoitusta. Toveri Peltosen tiedustellessa, mihin la-kiin tällainen määräys perustuu, ilmoitti kyseessäoleva konstaapeli, ni-meltään muuten A. Niemelä, että heillä on täällä sellainen laki.

Kolarin ja Muonion rajoilla Valkeajärvellä asuu Aaron ja Hilja Palojoen-suun suuri perhe rakennuksessa, joka näyttää ulkoapäin varsin tyydyttä-vältä, mutta joka ei vastaa sisältä ihmisasunnoille asetettavia vaatimuk-sia. Kuva: Patru 1938.

Tämän jälkeen kokous sitten lopetettiin toveri Peltosen ilmoitettua ensin läsnäoleville,että sitä jatketaan heti, kun on ensin saatu pitäjän poliisivi-ranomaisille selväksi, että Muoniokin kuuluu Suomeen ja on siis Suo-men lakien alainen. Kokouksen täten päätyttyä haastoi samainen poliisi jonkun matkaa kuljettua tov. Peltosen ja kokousilmoitteet levittäneen ko-larilaisen tov. Nikumaan Muonion käräjille vastaamaan kokousilmoituk-sen laiminlyönnistä.

Mutta tähänkään ei juttu vielä päättynyt, sillä muutamia kilometrejä kul-jettuaan löysivät mainitut toverit taasen tieltään saman poliisin, joka sillä kertaa taasen peruutti antamansa haasteet. Mainita sopii, että Muonios-sa ei ole muukaanlaista joten pitäjän viranomaisten menettely saattaa aivan hyvin johtua tietämättömyydestäkin. Sen vuoksi ylempien virano-maisten olisikin syytä suhtautua asiaan ymmärtämyksellä ja järjestettävä heille yksinkertaisempia tehtäviä, koska nykyisten tehtävien hoito näin selvästi osoittautuu ylivoimaiseksi