Oulun Ilmoituslehti no 36. 07.05.1890.

Murhayritysjuttu Muoniossa.Viime lokak. 30 p:nä läksi talokkaan poika Aapo Paavonmuotka Muoni-on pitäjään Yimuonion kylästä noin 5 ½ kilometrin päässä olevaan jäkä-lämaahan kokoomaan talveksi poronjäkäliä. Täällä ollessaan ampuikin häneen muudan mies pari haulikon laukausta niin, että hän kaatui maa-han ja vaipui tainnoksiin. Toinnuttuaan jaksoi hän kumminkin vaivoin kul-kea lähemmä kotia ja viimein muudan heinästä palaava mies otti hänen rekeensä, sekä vei kotiinsa.


Paavonmuotka häälyi elämän ja kuoleman välillä, vaan oli niin tunnos-saan, että seuraavana päivänä kruununnimismies K. Bäcklundin pitä-mässä poliisitutkinnassa ilmoitti tunteneensa ampujan, jonka hän sanoi olevan naapuritalon isännän Matti Palojoensuun, joka muutoinkin joutui epäluulonalaiseksi.


Syynä tähän kamalaan tekoon oli naapurien välillä niityistä y.m.syntynyt keskinäinen viha. Murhayritysjuttu otettiin ensi kerran kihlakunnanoi-keuden tutkittavaksi välikäräjissä Muoniossa seuraavan jouluk. 31 p:nä, vaan lykättiin toisiin. Kaikkiaan on juttua tutkittu 4 eri käräjissä ja on ylei-senäsyyttäjänä ollut kruununnimismies K. Bäcklund.

Muonionniskan-Enontekiön nimismies Karl P. Bäcklund 1882. Kuva: Sophus Tromholt.

Näkymä Yli-Muonion kylään 1920-luvulla. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Lopullisen päätöksen langetti kihlakunnanoikeus viime huhtikuun 24 p:nä. Päätös on näin kuuluva:

Päätös.


Koska asialliset ovat jättäneet tehdyt syytökset Oikeuden ratkaistaviksi ja Oikeus itseki on huomannut, ett'ei pitkitetyllä tutkinnolla tähän asiaan voida sen enempää valistusta saada, niin on kihlakunnanoikeus, huoli-matta siitä, että mitään virallista asemakarttaa rikospaikasta ja sen ym-päristöstä ei ole oikeuteen saatu, vallankin kun tämän tarve on muulla tavalla voitu täyttää, ottanut asian lopullisesti tutkiakseen.


Ja samalla kuin asiassa todistajina kuultiin Heikki ja Briita Maalin Karvo-kon eli Ollitervon todistukset selitetään arvottomiksi, edellisen sen vuok-si, että hänen todistuksessaan mainitsemansa asianhaarat eivät ole yh-täpitäväiset niiden todistusten kanssa, joita useat muut todistajat ovat antaneet, ja jälkimmäisen tästä samasta syystä, sekä sen vuoksi, että hänen personallisuutensa asiaa käsitellessä on käynyt epäiltäväksi ja koska pöytäkirjaan on merkitty, että asiassa kuulustellut Jeremias Muot-ka ja Lauri Baas ovat todistuksissaan olleet epävarmat ja kierteleväiset, selitetään myös heidän todistuksensa arvottomiksi.


Samalla havaitsee oikeus asiassa selville käyneen, että kantaja Aapo Paavomuotka on edeltä puolenpäin lokakuun 30 p:nä viime vuonna Hai-sunsaadion metsämaassa kahdesti ammuttu yläraajoihin haulipyssyllä, jonka latingeista on löytynyt haulein joukossa ainakin yksi pyssyn luoti ja että tapahtuneessa poliisitutkinnossa rikospaikalta on löydetty samanlai-nen kruuti-etulaahinkina niissä ladatuissa patruunoissa, joita Palojoen-suu itse on tunnustanut hänellä olleen mukanaan kun hän kello 9 aikaan mainitun päivän aamulla lähti takaaladattavalla pyssyllä metsään.


Sekä, että rikospaikalta lähtevät pakojälet ovat monien mutkien kautta johtaneet syytetyn Palojoensuun asunnon navetanperän kohdalla tämän editse vievälle hevostielle, joista jälistä kuitenki yksi vierasmies on todis-tanut, että ne veivät itse asuntoon ja että samanlaiset ja samana päivä-nä tehdyt jälet olivat juoksuaskeleina johtaneet Palojoensuun kodista asuinrakennuksen vastaisesta päästä Liljalan taloon päin.


Jonka ohessa nyt puheena olevia jälkiä tutkittaessa on havaittu, että ne suivakka-nutukkaat, jotka syytetty täällä oikeudessakin on tunnustanut jalassaan olleen puheena olevana päivänä, ovat täydellisesti sopineet näihin jälkeihin, ja että vastaaja ei ole voinut näyttää rikoksen tapahtumi-sen aikana muualla olleensa, vaan päinvastoin on selville käynyt, että hän jo mainittuna aamuna on Utkujärven toisella rannalla noussut maal-le Pirttijänkästä, josta on todistettu olevan suorin tie Paavonmuotkasta Haisunsaadioon.


Sen tähden on oikeuden täytynyt tulla siihen vakuutukseen tapahtuman menosta, että vastaaja, nähtyään kantajan isästään eroavan ja mene-vän Haisunsaadioon päin, vastaajaoli varustettuna pyssyllään mennyt jälkeen suorinta tietä ja kantajan Haisunsaadioosa kohdattuaan häntä siellä ampunut kuten poliisitutk. pöytäk. osoittaa, ja tämän jälkeen kotia palattuaan, omantuntonsa vaivaamana lähtenyt jo mainituilla juoksuas-keleilla kotoaan Liljalaan.


Siten epäluulojaan poistaakseen, joka asianhaara vakausi siitäkin, että hänen veljensä Mooses todistajana olleen Lauri Baasin todistetuin sa-nain mukaan olisi sanonut nähneensä vastaajan kotonaan keskipäivästä nyt puheena olevana päivänä ja siitä, että ilmausi Liljalan taloon vasta puolenpäivän aikaan ja silloin näyttänyt peräti sortuneelta.


Jonka johdosta, mitä vastaaja on koettanut todistaa jälistään Virnevuo-malla, selitetään arvottomiksi, varsinki kun sinne vievät jälet niitä tutkit-taessa ovat olleet jo siksi vanhoja ja sitä paitsi lumipyryn peittämiä ja katkonaisia, ettei näille voida antaa vasta todisteen arvoa, kun sitä paitsi vastaajalta on jäänyt todistamatta milloin nämä jälet ovat tehdyt ja hä-nen toisena todistajanaan jälkien suhteen on Jeremias Muotka, sen täh-den ja koska asiallisten perheiden välikään ei ole ollut sopuisa sekä vas-taaja tapahtuneella karkaamisellaankin välillisesti on luonut syyn varjon päälleen eikä ketään muuta ole edes epäiltykään rikoksesta, niin katsoo oikeus vastaajan puheena olevaan rääkkäykseen syylliseksi, jonka täh-den oikeus annetun lääkärintodist. nojalla katsoo oikeaksi ja lainmukai-seksi tuomita hänet 4 § Arm. aset. taposta y. m. annettu 26.11. 1866, yhdeksän vuoden kuritushuoneesen.


Mitä taas toiseen syytökseen tulee, että vastaaja olisi syyttänyt kantajan isää murhan yrittäjäksi, niin ei oikeus siinä suhteessa ole huomannut syytöstä perusteelliseksi, sillä vastaaja on lausunut ainoastaan hyvin summittaisen epäluulonsa murhan yrittäjästä eikä mitään syytöstä, jonka tähden kanne siinä suhteessa kumotaan.Ja velvotetaan langetettu kan-tajalle kipurahoina ja eläkkeenä yhteensä maksamaan 2,000 markkaa sekä tässä asiassa vaadittuina palkkioina yhteensä 1469 mk. 66 p. kuin myös oikeuden puheenjohtajille kaikista istunnoista yhteensä 1.470 mk. 04 p. Ja passitetaan nyt tuomittu Oulun lääninvankilaan käsistä ja ja-loista raudoitettuna tarkimman peräänkatsannon alla, siellä odottamaan kunnes hänestä toisin määrätään.