Pohjois-Pohja 1936.

Norjalaisten suorittama porovar-kausKuten aikanaan olemme kertoneet kuljettivat norjalaiset poromiehet Suomen rajalta Enontekiön näkkäläläisten sekä utsjokelaisten poroja kauas Norjan| puolelle, missä osan niistä teurastivat osan joutuessa omistajien hakemana takaisin Suomen puolelle. Tästä porovarkaudesta on lehdellemme nyt kerrottu lähempiä tietoja.

Rajan lähellä olevat porojen omistajat olivat viime syyskuun lopulla saa-neet Kalkujärvellä kuulla, että norjalaiset olisivat kuljettaneet suomalais-ten poroja pohjoiseen valtakunnan rajalta. Tällöin lähtivät poromiehet Heikki ja Jooseppi Magga poroja etsimään. Ensin saapuivat he Autsiin, joka on n. 40 km:n päässä rajasta. Täällä kehoitettiin heitä menemään Lahpulompoloon, mihin ilmoitettiin porovarkaitten, Puljun(*-veljesten, po-roja kuljettaneen.

*) Buljo.


Lahpulompolossa tapasiivat he erään Lars Kainu-nimisen miehen opas-tamana n. 300 poroa käsittävän tokan. Sikäjläisille porojen vartijoille il-moittivat he asiansa ja pyysivät kokoamaan tokan, mikä tapahtuikin. Sil-loin saivat he tokasta n.40-50 suomalaisten härkäporoa, mutta näkivät siellä lisäksi vielä toistakymmentä, jotka jäivät sinne. Seuraavana päivä-nä saivat he kirveen ja hihnoja Puijun-veljeksiltä ja laittoivat konttorin, mihin poroja sitten koottiin. Kuitenkaan eivät Puljut heittäneet jälellä ol-leita härkäporoja, vaan ainoastaan pienempiä poroja aina pimeään saakka.

Seuraavana yönä lähti Heikki Magga hakemaan poroja, joita tietämänsä mukaan olisi vielä pitänyt olla paljon saamatta. Eräässä järven niemessä tapasi hän kymmenkunta härkää kiinnitettynä ja saastat poissa. Nämä olivat suurimmaksi osaksi talollisten ajoporoja. Hihnoissa, joilla ne oli kiinnitetty, oli Puljun puumerkki. Heikki Magga, joka oli yksin, pelkäsi, ei-kä saanut kuin neljä härkää mukaansa. Yöllä hakivat Maggat yhdessä loput 6 härkää sieltä. Majapaikassaan kuulivat he kuinka läheisellä jän-gällä liikkui miehiä, mutt`eivät voineet heitä nähdä. Puljut olivat luvan-neet hakea hihnansa, mutta aamulla ei heistä kuulunut mitään ja hihnat jätettiin erääseen koivuun roikkumaan. Saamiansa poroja lähtivät Mag-gat ajamaan koirien avustamana Suomen rajaa kohti, mihin oli matkaa n.70 km.

Nunnasem koululla. Vasemmalla takana Aada sylissään Pertti Vieltojär-vi. Keskellä lapinpuvussa Anton Neumeyer, Niilo Laakso, Kalle Eira ja äärimmäisenä Jooseppi Magga.

Heikki Hp. Magga sylissään poikansa Nils-Antti. Kuva: Suomen Kuvalehti 2/1939.

He eivät uskaltaneet jäädä Lahpulompoloon eikä Autsiin. Lahpulompo-lossa pyysivät he Pehr Kainun menemään Koutokeinoon ilmoittamaan asiasta nimismiehelle, minkä asian hän suorittikin. Maggat olivat saa-neet mukaansa kaikkiaan 96 poroa, joista yksi härkä oli inarilainen. Mag-gain saavuttua kotiin lähti neljä miestä, uudelleen etsimään vielä Nor-jaan jääneitä poroja, mutta he eksyivät välillä ja saapuivat muutamien päivien kuluttua Lahpulompoloon, mihin Koutokeinon nimismies, saapui kolmen miehen kera tutkimaan asiaa.

He löysivätkin kymmenen teurastetun poron lihat savustettuina säkeistä lapinkylässä sekä suuren säkillisen poron koipinahkoja. Samalla huoma-sivat he, että eräässä koassa poltettiin kiireellä poronnahkoja. Kun he tiedustelivat polton syytä kiroili heille eräs nuori tyttö ja haukkui heitä, mutt`ei selittänyt mitään. Myöskin löysivät he viisi korvatonta taljaa sekä nuotiosta poronkoipinahkojen jätteitä.

Nimismies kehoitti suomalaisia ottamaan löydetyt lihat rekeensä, mutta nämä eivät niitä ottaneet. Vielä kehoitettiin nimismiestä tutkimaan kahta taloa, joissa olisi pitänyt olla myös varastettujen porojen lihoja ja taljoja, mutta taloihin oli pitkä matka, ja nimiesimies ei lähtenyt sinne. Lokakuun puolivälissä saapui Koutokeinon nimismieheltä Maggalle sähkösanoma, että 29 :n poron taljat oli löydetty ja niissä olivat korvat eheät, joten ne voitiin tuntea, sekä porojenlihat.

Enontekiön nimismies, sähkötti silloin Koutokeinoon, että lihat saisi myy-dä siellä. Myöhemmin saapui Maggalle vielä sähkösanoma, missä ilmoi-tettiin, että Puljut olivat väittäneet heillä olleen luvan ottaa Norjan puolel-le tulleita poroja ja kehoitettiin Maggoja saapumaan Koutokeinoon, mut-ta Maggat kieltäytyivät lähtemästä. Luonnollisesti ei Puljuilla ole ollut oikeutta ottaa poroja, vaikka joskus onkin ollut tapana saada ottaa joku sinne eksynyt poro, muttei laumottain kuten nyt oli tapahtunut.

T.k. 14 pnä lähti sinne Antti Tuomaanpoika Näkkällänjärvi, muttei häneltä ole vielä saapunut tietoja onko hän siellä saanut mitään aikaan suoma-laisten poronomistajien hyväksi.Tuntuu muuten omituiselta, että norjalai-set viranomaiset näin selvässä asiassa ovat halukkaita kuuntelemaan norjalaisten porovarkaitten verukkeita, sekä esittävät suomalaisille po-ronomistajille vaatimuksia, joitten täyttämisestä heille koituisi paljon ku-luja ja vaivannäköä. Voi käydä niin, että suomalaiset tulevat saamaan hyvin vähäisen korvauksen menettämistään poroista ja täten heille koi-tuu huomattava vahinko norjalaisten porovarkaitten häikäilemättömyy-den tähden.