Kuvat 1937.

Nuorgam - Suomen "huippu"

Kylä, jonka kaikki asukkaat ovat Holmbergejä.


Jylhässä tunturiseudussa, jossa vaivaiskoivuviluissaan kärvistelee ja jossa ei yksikään havupuu viihdy, on Nuorgam, maamme pohjoisin so-pukka. Nuorgam sijaitsee noin 7o°5' pohj. leveyttä ja 28° itäistä pituutta Greenwichistä. Äkkijyrkät tunturit putoavat Suomen ja Norjan rajana kul-kevaan Tenoon, ja maamme pohjoisimmat pioneerit ovat löytäneet seit-semän talon kylälleen Tenon penkereeltä pahimmilta napapiirin tuulilta suojatun tasanteen. Asukkaita on Nuorgamissa nykyään noin 35 henkeä ja kaikki ovat niin läheisiä sukulaisia keskenänsä, ettei toinen kelpaa toi-selle todistajaksi, jos riitajuttu syntyy. Nuorgamilaiset ovat kaikki Holm-bergejä - jo ammoin sitten kuolleen Utsjoen kirkkoherra Holmbergin täy-sin lappalaistuneita jälkeläisiä.

Vanhaan rajapyykkiin on kaiverrettu historialliset vuo-siluvut - vanhin v:lta 1766. Kuninkaan ja keisarin kruu-nut vahvistavat pyykin.

Vanhaan rajapyykkiin on kaiver-rettu historialliset vuosiluvut - vanhin v:lta 1766. Kuninkaan ja keisarin kruunut vahvistavat pyykin.

Nuorgamin "tavaratalo", johon melkein kaikki tavara tuodaan Norjasta. Kulkuyhteys emämaa-han on niin vaivalloinen, ettei tuontia etelästä voida vielä toistaiseksi ajatellakaan.

Rajalan talon kohdalla, Nuor-gamissa, on vanha rajapyykki, josta Suomen ja Norjan raja lähtee Tenon rannasta puhko-maan autiota tunturiseutua kohti etelää

Nuorgamissa lasketaan lampaat talvellakin ulos jaloittelemaan; - lampaita on kylässä 93.

Nuorgamilainen isäntä heinit-tää kallokkaitaan.

Maa-raja alkaa.

Pohjoisin postinhoitajamme Kris-tiina Holmberg ja hänen "virka-pöytänsä."

Maamme pohjoisin majatalo, jossa talvella käy enintään 10 vierasta - kesällä kenties 20.

Nuorgamin posti on lähtenyt po-rolla etelään. Pulkan edessä, pie-nessä käärössä, on koko pohjoi-simman perukkamme "lähtevä posti".

Milläkö nämä pohjoisimmat etuvartijamme elävät?- Mikä milläkin. -Lä-hellä napapiiriä ei paljoa kuluteta, jos ei paljoa ansaitakaan. Nuorgami-laiset elävät Norjan kruunuilla, sillä Suomen markka on heille jotakuin-kin tuntematon. Kaikki tavara sekä ostetaan että maksetaan kuninkaan kolikoilla ja reikäraha helisee taskussa - jos helisee.


Pieni Nuorgam on niin kovin kaukana omasta maasta, jotta yhteys sinne on käytännöllisesti katsoen olematon. - Rajan toisella puolella, Norjassa, on pienen pieni Polmakin seurakunta, jolla on oma puinen kirkkonsakin Tenon rannalla. Siellä käyvät nuorgamilaiset kuulemassa Herransanaa. Molemmin puolin rajaa puhutaan pelkästään lapinkieltä.

Oheelliset erikoisreportterimme ottamat kuvat antavat lukijalle käsityk-sen tuosta maamme kaukaisimmasta sopukasta, sen asukkaista ja elä-mästä.- Vertauksen vuoksi mainittakoon vielä, että Petsamon pohjoisin kärki, jota yleensä pidetään maamme ylimpänä "perukkana", sijaitsee 69° 55' pohj. leveyttä - eli siis noin 10' etelämpänä kuin Nuorgam.