Lapin Kansa 1934.

Porolappalaisen Niku Nutin kuole-mansyy.


Vainajaa oli pahoinpidelty, joka välillisesti on voinut aiheuttaa sydämen toiminnan lakkaamisen.

Kuten aikanaan olemme kertoneet, löydettiin viime vuoden lokakuussa Kittilässä Pallastunturilta kuolleena porolappalainen Niku Nutti, joka eräi-den toisten henkilöiden kanssa oli tällöin ollut matkalla kotiinsa Enonte-kiön Ketomellaan.

Eräät seikat antoivat aiheen olettaa, ettei kyseessä ollut luonnollinen kuolema, minkä vuoksi Kittilän piirin nimismies Eino Poikela, jonka vir-kaaluella kuolemantapaus oli sattunut, toimitti asiassa kuulusteluja sekä pyysi virkateitse vainajan oikeuslääkeopillisen ruuminavauksen toimitta-mista.

Saksassa v.1930: Vas. Niku eli Nils Nutti, Iisko Magga, Aini Magga ja Heikki Magga.

Kittilän piirin piirilääkari Martta Hedlund-Homen tämän aikanaan toimit-ti ja ruumiinavauspöytäkirjat ovat nyt saapuneet lääkintöhallituksen kaut-ta piirin nimismiehelle.

Ruuminavauksessa on voitu todeta, että on todennäköistä, että Nutti on saanut iskuja tylsällä aseella, jotka ovat voineet aiheuttaa välillisesti sen seikan, että Niku Nutin, joka sairasti sydäntautia, sydän oli näiden joh-dosta lakannut toimimasta.

Ruuminavauksessa todettiin nimittäin pieniä väkivallan merkkejä vaina-jan päässä sekä myöskin, että vainajan sydän oli niin pahoin kalkkiutu-nut, että pienikin ulkopuolelta tullut väkivalta on voinut aiheuttaa sydän-halvauksen.

Tuomiokunnan tuomari on määrännyt, että Niku Nutin kuolemansyy ote-taan tutkittavaksi huhtikuun 16 p:nä alkavien varsinaisten käräjien en-simmäisenä istuntopäivänä. Nimismies Poikela ei vielä ole lähemmin määritellyt mahdollisia syytteitä, vaan tehdään ne oikeudessa esitettä-vien todistusten perusteella, sikäli kuin rikokseen viittaavia seikkoja mahdollisesti ilmaantuu.

Lapin Kansa 21.4.1934

Oli torstaina esillä Kittilän käräjillä, mutta lykättiin


Kittilän käräjillä otettiin torstaiaamuna käsiteltäväksi porolappalaisen Niku Nutin kuolemansyyn tutkimisjuttu. Kuten muistettaneen löydetiiin Nutti viime vuoden lokakuussa kuolleena Pallastunturilta, jota kautta hän oli ollut matkalla kotiinsa Enontekiön Ketomellaan. Kun oli syytä olettaa, ettei ollut luonnollinen kuolema, toimitti Kittilän piiriläakäri Nutin ruumiin-avauksen, jossa todettiin Nutin kuolleen sydänhalvaukseen, jonka lisäksi voitiin havaita, että häntä oli vähää ennen kuolemaansa lyöty jollakin tyl-sällä aseella muutamia kertoja päähän ja nämä iskut olivat voineet välil-lisesti aiheuttaa sen, että Nutin, joka sairasti vaikeaa sydäntautia, sydän oli lakannut toimimasta.

Eemeli Kumpulainen.

Asian johdosta toimitetuissa tutkimuksissa todettiin, että Nutti oli tunturil-la ollut viimeksi yhdessä Kittilän Raattaman kylästä kotoisin olevan po-romiehen Eemil Kumpulaisen kanssa. Kumpulaiselle, joka kuulusteluis-sa oli jyrkästi kieltänyt pahoinpidelleensä Nuttia, vaati syyttäjä edesvas-tuuta siitä, että Kumpulainen tietoisena Nutin sairaloisuudesta oli jättänyt hänet yksikseen avuttomaan tilaan ja siten aiheuttanut hänen kuoleman-sa. Asiassa kuultiin eräitä todistajia, jonka jälkeen oikeus lykkäsi jutun enemmän käsittelyn ensi heinäkuun 3 päivänä pidettäville välikäräjille, joille Kumpulaisen on vangitsemisen uhalla saavuttava

Pohjolan Sanomat 27.10.1934.


Nutin kuolemansyytä koskeva juttu Vaasan hovioikeuden tarkastettavak-si.

Torstaina käräjillä käsitellystä porolappalaisen Niku Nutin kuolemansyytä koskevasta asiasta mainittakoon sen lisäksi, mitä eilen kerroimme, että asiassa esitettiin syytettyä Eemeli Kumpulaista vastaan puolinäytöstä, mutta koska syytettä ei vastoin vastaajan kieltoa voitu toteennäyttää, vapautettiin syytetty ja asia alistettiin Vaasan hovioikeuden tarkastetta-vaksi.

Syyttäjän puolelta ei nyt oltu haastettu yhtään todistajaa. mutta sensi-jaan syytetty kuulustutti kuutta, jotka kumminkaan eivät tienneet sanot-tavaa uutta kertoa.

Puhjolan Sanomat 28.12.1934.


Hovioikeus vahvistanut kihlakunnanoikeuden tuomion

Kuten muistetaan, syytettiin Kittilän käräjillä äskettäin Eemeli Kumpu-laista Enontekiöltä porolappalaisen Niku Nutin kuoleman tuottamukses-ta. Kihlakunnanoikeus katsoi esitetyn selvitystä siitä, että Kumpulainen oli tehnyt itsensä syypääksi siihen rikokseen, josta häntä syytettiin, mut-ta että esitetyt todistukset vastaavat vain puolta todistusta, minkä vuoksi Kumpulaista ei voitu tuomita. Hovioikeus on tämän päätöksen vahvista-nut.