Terrori iskun suunnittelua Suomen "Käsivarteen" v. 1917.


”Jääkäreiden iskun jälkeen vartiointia jouduttiin tiukentamaan venäläis-ten varastokeskuksissa ja reitin vaarallisimmilla maastoosuuksilla. Toista attentaattia reittiä kohtaan ei tullut, mutta venäläisten huoli mahdollisista sabotaaseista oli aiheellinen. Esim. vuodenvaihteessa 1916-1917 jää-käri Emil Jokela liikkui Pohjois-Norjassa paroni Otto Karl Robert von Ro-senin retkikunnassa, joka suunnitteli iskua hyvin poikkeuksellisella taval-la.

Paaroni von Rosenin retkikunta vangittiin Koutokeinossa tammikussa 1917 ja sen hallusta löydettiin muun muassa pernaruttobakteereja sisäl-täneitä lasiputkia. Pernarutolla oli tarkoitus tapaa venäläisten käytössä olleita hevosia ja poroja, minkä ansiosta von Rosenin johtamaa toimin-taa on pidetty biologisen sodankäynnin esiasteena.”

Ote kirjasta: Käsivarren sota. / Mika Kulju.

Paroni Otto Karl Robert von Rosen oikealla.

Vapaaherra Otto von Rosenin paljastaminen

Kauheita löytöjä hänen matkatavaroistaan. Sokeripalasia, joissa oli per-narutto basilleja, myrkkyä y. m.

Kuten muistettaneen puhuttiin lehdessämme aikaisemmin kahdesti va-paaherra Otto von Rosenista ja hänen retkikunnastaan ja vehkeilyistään Ruotsin-Suomen rajalla. Sittemmin vangitiin hänet joku aika sitten, kun hän ilmestyi Norjan alueelle. hänet vietiin Kristianiaan, missä hän istui jonkun aikaa vankilassa, jolloin hänen matkatavaroitaan tulkittiin. Kaikki päättyi kuitenkin hänen vapaaksi laskemiseensa sillä ehdolla, että hä-nen on heti poistuttava Norjasta.

Vasta sitten kuin hän oli poistunut Norjasta, saapuivat loput hänen mat-katavaroistaan Ruijasta Kristianiaan. Tällöin tavattiin joukko sokeria, jo-ka alistettiin tieteelliseen tutkimiseen. Tidenz Tegnin kertoman mukaan ovat tutkimukset johtaneet siihen hämmästyttävään tulokseen, että so-keri sisälsi pernaruton basilleja.

Sokeripalaset näyttivät aivan vaarattomilta, mutta jokaisen palasen kes-kuudessa oli pienoinen lasiputki, jossa oli rutonbasilleja. Kaikki oli tehty niin huolellisesti, että täytyy otaksua, että sokeripalaset ovat valmistetut mitä nykyaikaisimmilla laitteilla varustetussa laboratoriossa, joka on teh-ty joukkovalmistusta varten.

Matkatavarain seasta löytyi edelleen joukko myrkkyaineita sekä muuta-mia omituista rakennetta olevia lyijykyniä. Kun raapusti pois grafiitiker-roksen, tuli näkyviin hiushieno lasiputki, joka sisälsi happoa. Happo tun-keutui putkesta esiin sekä imeytyi grafiittijauheeseen ja synnytti poltta-van kuumuuden.

Tämä kemiallinen prosessi tapahtui vasta puoli tuntia sen jälkeen, kuin happo oli virrannut putkesta. Oletetaan, että nämä nerokkaat laitteet ovat olleet tarkotettuja räjähdysaineitten sytytysvälineiksi. Kun tuo läm-pöä synnyttävä prosessi tapahtuu vasta puoli tuntia myöhemmin, on rä-jähdyttäjä mahdollista vetäytyä turvaan räjähdystyön järjestettyään.

Tällä tavalla paljastettu vapaaherra Otto von Rosen on toiminut saksa-laisten asioissa Suomen-Ruotsin rajoilla sekä aiheuttanut tällöin sekä suomalaisille että ruotsalaisille ja norjalaisille melkoisin ikävyyksiä. Hä-nen nykyisestä olinpaikastaan ei ole tietoa.

Teksti: 17.04.1917 Suupohjan Kaiku no 44.

Paroni Otto Karl Robert von Rosen.

"Vapaaherra Otto von Rosen Solnasta kotoisin ollut von Rosen palveli Ruotsin armeijassa luutnanttina ja oli mukana Lontoon olympialaisissa 1908 Ruotsin joukkueessa. Erottuaan armeijan palveluksesta 1909 hän asui Suomessa vuodesta 1912 alkaen toimien tehtaanjohtajana.

Ensimmäisen maailmansodan puhjettua von Rosen liittyi Suomessa toi-mineeseen maanalaiseen vastarintaliikkeeseen. Hän värväsi kolme agenttia,joiden tehtävänä oli toimittaa muun muassa räjähdysaineita Suomeen Ruotsin kautta Saksasta. Agenteista Raoul Graaf ja Gustav Halfdan Stärky olivat ruotsalaisia turkismetsästäjiä ja eränkävijöitä, kun taas Emil Jokela oli suomalainen. Von Rosen perusti toimintaa varten myös kaupan alalla toimineen peiteyrityksen, koska salainen toiminta edellytti runsasta matkustamista, mikä saattoi herättää viranomaisten huomiota eri maissa.

Von Rosenin kerrotaan olleen mukanaan sabotaasitoiminnassa Muur-mannin ratatyömaalla, jossa hän räjäytti ammusvarikon ja osan raken-teilla ollutta rataa. Vuoden 1916 aikana von Rosen alkoi toimittaa Suo-meen myös Saksasta hankittuja pernaruttobakteereita. Bakteerit oli sijoi-tettu sokeripalojen sisään pieniin lasiampulleihin, ja niitä oli tarkoitus le-vittää Suomessa venäläisten varuskuntien hevostalleille hevosten rehun joukkoon.

Tämä oli osa sitä biologista sodankäyntiä, jota Saksa kävi liittoutuneita vastaan tuohon aikaan vaihtelevalla menestyksellä. Syyskuussa 1916 von Rosen saapui taas Tukholmaan Berliinistä. Hänellä oli nyt muka-naan Suomeen toimitettavaksi pernaruttobakteerien lisäksi lihasäilyke-purkkeihin pakattua termiittiä sekä magnesiumjauhetta ja kynänmuotoi-sia sytyttimiä termiitin sytyttämiseen.

Von Rosen kuljetti nämä tarvikkeet agenttiensa kanssa Pohjois-Ruotsiin Vittangiin, josta ne oli tarkoitus kuljettaa salaa Suomeen. Venäläiset oli-vat kuitenkin vahvistaneet rajavalvontaa, joten miehet joutuivat siirty-mään pohjoisemmaksi Sopperoon. Sopperossa paikallinen poliisi tuli kuitenkin epäluuloiseksi ja tarkasti miesten matkatavarat takavarikoiden lopulta jäljellä olleen termiitin. Magnesium, sytyttimet sekä pernarutto-bakteerit jäivät kuitenkin miesten haltuun.

Von Rosen miehineen lähti nyt Sopperosta Karesuvantoon. Täällä he yrittivät useita kertoja päästä yhteyteen Suomen puolen vastarintamies-ten siinä kuitenkaan onnistumatta. Von Rosen lähti 6. joulukuuta 1916 Norjan Kautokeinoon yhdessä Stärkyn ja Emil Jokelan kanssa Graafin jäädessä Ruotsiin.

Vuoden 1916 lopulla von Rosen sai lopulta yhteyden Suomessa toimi-vaan vastarintaan ja toimitti heille porokyydillä mukanaan tuomiaan tar-vikkeita. Paleltuma vammoista kärsineet von Rosen ja Emil Jokela saa-puivat Karasjoelle 14. tammikuuta 1917 ja von Rosen lähetti täältä säh-keen toimeksiantajilleen Tukholmaan.

Norjalaiset viranomaiset pidättivät von Rosenin, Stärkyn ja Jokelan Kau-tokeinossa helmikuuta 1917. Stärky ja Jokela sekä miehiltä takavarikoi-dut tarvikkeet kuljetettiin Vadsöhön, ja von Rosen vietiin Kristianiaan. Miehillä oli ollut pidätyshetkellä hallussaan vielä purkillinen magnesium-jauhetta, sytyttimiä, kamera, pistooli ja kivääri, von Rosenin pitämä päi-väkirja, pullollinen suuvettä, Ruotsin, Suomen ja Venäjän rahaa sekä kaksi laatikollista sokeripaloja.

Kuulusteluissa miehet kiistivät syyllistyneensä vakoiluun tai sabotaasiin ja kertoivat aikoneensa vain avustaa suomalaisia sekä Suomessa olleita saksalaisia sotavankeja. Lopulta viranomaiset karkottivat von Rosenin 21. helmikuuta Ruotsiin ja luopuivat syytteistä Stärkyä ja Jokelaa vas-taan.

Takavarikoitu materiaali toimitettiin Kristianiaan tarkempia tutkimuksia varten. Tutkimuksissa paljastui, että sokeripalat sisälsivät pieniä lasiam-pulleja, joissa oli pernaruttobakteereita, suuvesipullossa oli bakteeriliu-osta, jota oli ollut tarkoitus levittää karjanrehuun, ja lisäksi peltisessä pöytäsuolapurkissa olikin sisältönä voimakasta räjähdysainetta.

Nämä löydöt hälyttivät Norjan viranomaiset ja neljä kuukautta myöhem-min he tutkivat saksalaisen diplomaattikuriirin paroni Walter von Rauten-felsin matkatavarat ja löysivät sieltä pommeja, sytyttimiä sekä pernarut-tobakteereita sisältäneitä sokeripaloja. Von Rautenfels oli toimittanut näitä tarvikkeita säännöllisesti Saksasta diplomaattipostin mukana Nor-jaan ja Ruotsiin. Täältä niitä oli viety Suomeen ja myös norjalaisissa satamissa käyneisiin amerikkalaisiin laivoihin oli asetettuja pommeja.

Norjalaisten takavarikoimat sokeripalat vietiin Yhdysvaltoihin, jossa ne tuhottiin vuonna 1965.

Vuonna 1997 löytyi Trondheimin poliisimuseon arkistosta vielä pari von Rosenilta 1917 takavarikoitua sokeripalaa. Toisessa palassa ollut am-pulli sisälsi vielä eläviä pernaruttobakteereita. Otto von Rosen palasi Saksaan, josta hänet lähetettiin Turkkiin. Turkin ilmavoimissa toiminee-seen hävittäjäyksikköön. Ensimmäisen maailmansodan päätyttyä von Rosen oli mukana Kuurinmaalla toimineissa saksalaisissa Freikorps-joukoissa ja asettui sittemmin asumaan Danzigiin, mutta hän muutti siel-tä takaisin Ruotsiin 1939."

Teksti: Wikipedia.