Oulun Ilmoituslehti no 8. 17.01.1896.

Tullipetosten luvatusta maasta.


Pohjois-Suomen rajoilta kirjoitetaan Päivälehdelle t. k. 3 p:nä että juttu tunnetusta viime heinäkuussa tapahtuneesta takavarikkoon otettujen ta-varain ryöstöstä Muonionniskan kirkonkylässä on ollut esillä useissa vä-likäräjissä, viimeksi joulukuun 30 p:nä, ja on kihlakunnanoikeus m.m. katsonut käyneen selville, että ryöstöntekijät ovat olleet liitossa paikka-kunnan järjestysvallan kanssa.On tullut nimittäin ilmi, että apulais-maapoliisi Kuru niille jätkille jotka Ruotsinpuolella odottivat tullimiesten tuloa, salassa on vienyt sanan vii-me mainittujen muutetusta matkasuunnitelmasta jonka johdosta jätkät, joitten aikomuksena oli käydä tullimiesten kimppuun joen ruotsinpuoli-sella rannalla ja siellä näiltä anastaa takavarikkoon otetut tavarat, äkkiä muuttivat tuumansa ja kiiruhtivat Muonion kirkonkylään, jossa he, kuten tunnettu, panivat aikeensa käytäntöön.


Kuru, joka sittemmin lähetettiin jätkäin pesäpaikkaan vangitsemaan syyl-lisiä täytti niin vähän hänelle annettua luottamustointa, että hän päinvas-toin kehotti rikoksellisia muuttamaan olinpaikkaa ja siten välttämään et-simistä.


Tästä teostaan Kuru on tuomittu maksamaan sakkoa 150 mk, jonka sak-komäärän Vaasan hovioikeus äsken on kohottanut 300 mk:n.


Muuan talollinen Muonion kirkonkylässä, Liljala, joka Kurulle lainasi ve-neen hänen äsken mainittua matkaansa varten, on tuomittu 300 markan sakkoon, jonka hovioikeus on korottanut 500 markaksi.

Eräs 15 vuotias nuorukainen Jaakko Vyöni Juoksengista Ruotsin puolel-ta on joutunut kiinni osallisuudesta ryöstöön sekä tuomittu 4 kuukauden vankeuteen, jonka rangaistuksen Vaasan hovioikeus on korottanut 4 vuoden kuritushuoneeksi.


Eräs toinen osallisista Antti Kortelainen Juuasta, jonka kiinniottamisesta Kolarin saarella aikaisemmin on kerrottu, istuu vangittuna. Mies kieltää rikoksensa, mutta hänen ristiriitaiset puheensa ja todistajainlausunnot ennustavat hänen langettamista ensi välikäräjissä.


Eräs kolmas jätkä Janne Oja eli Juosteniemi Muonioniskasta, joka Ou-lun kuvernöörinvirasto on julkisella kuulutuksella etsinyt, oli paennut Norjaan, mutta jouluksi palannut kotipaikoille. Mies on nyt pantu syyt-teeseen, mutta on vapaalla jalalla, velvoitettuna saapumaan ensi väli-käräjiin t. k. 29 p:nä.


Seurauksena puheenalaisesta heinäkuussa v.1895 kauppias Adolf Kolströmin luona Muoniossa tehdystä takavarikosta voidaan pitää sitä tavatonta tapausta, että sikäläiset kauppiaat viime syksynä kävivät Vaa-sassa ostamassa suuren joukon kauppatavaroita. Tämä on ensi kerta kuin nämä kauppiaat ovat tehneet näitä ostoksia Suomesta, jos ei oteta lukuun jauhoja, tupakkaa ja saippuaa, jotka tavarat aina ovat tuodut ko-timaasta.