Suomenmaa 1930.

Vaatojärven kansakoulu 1930

Kommunistista kiihoitustyötä kansakouluissa.

Riitoja ja tappeluita oppilaiden kesken.

Punalippua jaetaan koulun oppilaille koulun ulkopuolella. Yleisiä ohjeita kaivataan.

Viime aikoina on alkanut kuulua eri puolilta maata tietoja siitä, että kom-munistinen kiihoitustyö kansakouluissa on häirinnyt koulun kuria ja jär-jestystä. Niinpä olemme saaneet tietää, että esimerkiksi kaukana Lapin rajoilla Kolarin Vaattojärvellä kommunistiset kansakoulunoppilaat ovat niin terrorisoineet koulun muita oppilaita, että nämä pelkäävät tulla kou-lulle, koska koulumatkoilla he saavat kommunistioppilailta ankarasti sel-käänsä. Oppilaiden väliset puoluekannasta johtuvat tappelut ovat tulleet niin yleisiksi,että piiritarkastajan on täytynyt kiinnittää niihin huomiota ja ottaa asia tutkiakseen. Tämän jälkeen on tilanne jonkunverran rauhoit-tunut. Kun kylä on melkein kauttaaltaan kommunistinen, ovat toisinajat-televat lapset koulussa pienenä vähemmistönä.

Samanlaisista riitaisuuksista ja puoluenäkökohdan ohjaamista joukko-tappeluista kerrotaan esiintyvän myös Kemin Karihaaran kansakoululla. Kommunististen nuorisojärjestöjen kiihoitustyön tuloksena on sattunut kahakoita, joista koulun poikaoppilaat ovat eronneet verissäpäin. Koulun ympäristö on suurimmaksi osaksi kommunistinen. Useilta eri seuduilta myös olemme saaneet tietää, että kansakoulunoppilaille, jotka kuuluvat jäseninä kommunistisiin järjestönuoriin, on koulun ulkopuolella jaettu ”Punalippua”, joka on varsin räikeä kiihoituslehti ja tarkoitettu eritoten kansakoulun oppilaille.

Kommunistien mielenosoituspäivinä on koululapsia nähtävästi vanhem-piensa ja kommunististen järjestöjen vaatimuksesta jäänyt pois koulusta useilla paikkakunnilla. Opettajat ovat suhtautuneet siihen hyvin eri ta-voin. Toiset ovat määränneet oppilaille rangaistusta, toiset taas eivät. Muuten vähitellen näyttää tulevan välttämättömäksi saada koululaitok-sen johdontaholta yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, miten opettajien on tällaisissa tapauksissa meneteltävä. Niinikään olisi saatava selvyys sii-hen, onko oppilailla oikeus vastoin opettajan kieltoa kuulua koulun ulko-puolella toimiviin järjestöihin, joiden toiminta on lakien ja hyvien tapojen vastaista, niinkuin se kommunistisissa järjestönuorten yhdistyksissä useimmiten on. Niinpä Kymin tienoon kansakoulunopettajat ovat suun-nitelleet anomusta kouluhallitukselle, jolta pyydettäisiin ohjeita asiassa.

Vaattojärven kylä v. 1930.

Punalippu 1930.

Kehoitamme kaikkia Punalipun lukijoita tarkasti tutustumaan tähän kirjoi-tukseen ja omim. silmin näkemään minkälaista kiihoitustyötä tehdään järjestönuorten liikettä vastaan.

Kommunistista kiihoitus työtä kan-sakouluissa.

Riitoja ja tappeluita oppilaiden kesken.


"Punalippua jaetaan koulun oppilaille koulun ulkopuolella. Yleisiä ohjeita kaivataan."

Älkää hämmästykö! Tällaiselta näyttää Suomenmaa-nimisen maalaisliit-tolaisen lehden eräs otsikko muutama viikko sitten.


Otsikon alla olevassa kirjoituksessa sanotaan, että "viimeaikoina on al-kanut kuulua eri puolilta maata tietoja siitä, että kommunistinen kiihoi-tuistyö kansakouluissa on häirinnyt koulun kuria ja järjestystä. Niinpä olemme saaneet tietää, että erimerkiksi kaukana Lapin rajoilla Kolarin Vaattojärvellä kommunistiset kansakoulunoppilaat ovat niin terrrorisoi-neet koulun muita oppilaita, että nämä pelkäävät tulla koululle, koska koulumatkoilla he saavat kommunistioppilailta ankarasti selkäänsä".

Edelleen samassa .kirjoituksessa kerrotaan, että Kemin Karihaarassa "kommunististen nuorisojärjestöjen kiihoitustyön tuloksena on sattunut kahakoita, joista koulun poikaoppilaat ovat eronneet verissäpäin". Syynä tähän on muka se, että "koulun ympäristö on suurimmaksi osaksi kom-munistinen".

Niinikään kerrotaan, että useilla eri seuduilla on koulujen oppilaille kou-lujen ulkopuolilta jaettu - Punalippua, "joka on varsin räikeä kiihoituslehti ja tarkoitettu eritoten kansakoulun oppilaille".

Lopuksi lausuu kirjoittaja sen, mihin koko tällä rosvojutulla on pyrittykin, nim, "näyttää tulevan välttämättömäksi saada koululaitoksen johdon taholta yksityiskohtaisempia ohjeita siitä, miten opettajien on tällaisissa tapauksissa meneteltävä", sekä "onko oppilailla oikeus vastoin opettajan kieltoa kuulua koulun ulkopuolella toimiviin-järjestöihin, joiden toiminta on lakien ja hyvien tapojen» vastaista, niinkuin se kommunistisissa jär-jestönuorten yhdistyksissä useimmiten on".

Tämän esitetyn jutun tapaisia ovat useimmat niistä kirjoituksista, joita viimeaikoina on porvarilehdissä tuon tuostakin ollut työväen lastenliikettä vastaan. Kaikilla niillä on yhteistä se, että ne vääristelevät asioita, saat-tavat ne sanomalehtitekniikkaa hyväkseen käyttäen näyttämään toisilta kuin mitä ne todellisuudessa ovat, siten kasvattaen porvarilehtien luki-joissa sellaista ajattelutapaa, jota hyväkseen käyttäen jonkun Lapualais-kaartin avulla sitten tukahdutettaisiin koko työväen lastenliike, jota tässä maassa on kaikista tsaarinaikuisista vainotoimenpiteistä huolimatta jo enemmän kuin neljännesvuosisata ollut olemassa.

Osoittaaksemme, kuinka tämäkin Suomenmaan juttu on kokoon kyhätty, esitämme tässä muutaman kuvaavan esimerkin. Kirjoituksen otsikossa ja alussa puhutaan Lapissa, Kolarin Vaattojärvellä sattuneista tapauksis-ta, joissa - lehden tietämän mukaan - kommunistioppilaat ovat terrori-soineet muita oppilaita.

"Tämänkin jutun pitäisi osoittaa järjestönuorten liikkeen ja Punalipun te-kemän huonon kasvatuksen tulosta"...

ja annistaan lukijain ymmärtää, että liitto ja lehti olisivat siitä vastuussa. Erehdys. Me pyydämme ilmoittaa, että Kolarissa ei ole nyt, eikä ole kos-kaan ollut Järjestönuorten liiton osastoa, eikä sinne mene ainoatakaan kappaletta Punalippua.

Nökköjä (nokkoja, könnöjä) Vaattojärven kylässä v. 1929. Kuva: I. Man-ninen. / Museovirasto.

Jos siellä osasto olisi ja koulupojat lukisivat siellä Punalippua, tietäisivät he, ettei työläislapsilla ole mitään syytä "terrorisoida" edes toisinajattele-via lapsia, vaan päinvastoin osoittaa käytöksellään, että järjestönuori kelpaa hyvässä käytöksessä esimerkiksi toisillekin lapsille.

Moinen syytös siis kimpoaa takaisin heittäjäänsä.

Mitä tulee Karihaaraan, kiinnitämme lukijan huomiota siihen, että Suo-menmaa kertoo epämääräisesti "kommunististen nuorisojärjestöjen kii-hoitustyöstä", jonka seurauksena olisi ollut verisiä kahakoita. Karihaa-rassa on liittomme osasto, mutta me olemme täysin vakuutettuja siitä, ettei osastossa koskaan ole harjoitettu sellaista työtä, josta olisi ollut Suomenmaan esittämät seuraukset. Se olisi suorastaan periaatteittem-me vastaista. Järjestönuorten laissa nimenomaan sanotaan, että järjes-tönuori rakastaa järjestystä ja karteta kaikkia huonoja tapoja.

Sanomattakin on selvää, että tappelemiset ja siihen verrattavat ovat huonojatapoja, joita eivät järjestönuoret koskaan suosi.

Mitä sitten tulee Punalippujen jakamiseen koulujen ulkopuolella, niin se on totinen tosi. Lehteämme leviää monille kymmenille eri paikkakunnille, -niin Lappiin kuin muuallekin - ja koska sen jakamista tuskin sallittaisiin kouluissa, on se siis toimitettava koulujen ulkopuolella. Se, että sitä jae-taan koululaisille, johtuu siitä, että oppivelvollisuuslain mukaan jokaisen lapsen Suomessa on käytävä koulua ja näin ollen ei lapsilla ole muuta mahdollisuutta kuin käydä sekä koulua, että lukea Punalippua.

Ja ankarasti muuten kiellämmekin kenenkään lapsen jäämään koulusta sentakia pois, että saisivat lehteämme lukea.

Koulu on kaikille lapsille tärkeä,

jos sitä on lehtemme lukeminenkin.

Juttunsa päättää mainittu lehti esittämällä, että opettajille pitäisi antaa ohjeita, onko oppilailla lupa vastoin opettajain kieltoa kuulua lastenjärjes-töihin koulun ulkopuolella.

Järjestönuorten liiton taholta on p.o. asiasta pyydetty kahden lakimiehen lausunto ja ovat he lausuneet, ettei opettajilla ole oikeutta ratkaista, mi-hin järjestöön lapset kuuluvat. Jos opettajat kaikesta huolimatta alkavat siinä suhteessa antaa määräyksiä, on lasten vanhempien siitä tehtävä koulun johtokunnalle ja tarkastajalle valitus. Samalla on huomattava, et-tä jos opettajat aikovat kieltää oppilaiden kuulumasta, yhteenkoulun ul-kopuoliseen järjestöön on tuo määräys uloitettava silloin

kaikkiin lastenjärjestöihin

poikkeuksetta, - tai annettava järjestöille oikeus toimia koulujen sisäpuo-lella.

Mitä sitten siihen väitteeseen tulee, että osastojemme työ on "useimmi-ten" "lakien ja hyvien tapojen vastaista", on edellä oleva jo riittävä osoit-tamaan millä tavalla porvarilehdet koettavat noita syitä keksiä.

Lopuksi:

Painostamme edelleen kaikille järjestönuorille ja Punalipun lukijoille, et-teivät anna moisten rumien juttujen itseään peloitella kuulumasta osas-toihimme ja lukemasta lehteämme. Päinvastoin!

Mutta muistettava myöskin on, että kukaan koulua käypä tyttö tai poika

ei saa jättää koulutehtäviänsä laimin

toiminnassamme mukana olonsa vuoksi. Päinvastoin on järjestönuorille ja punalippulaisille yleensä kunniaksi, että he osaavat läksynsä ja osoit-tavat niin opettajille kuin oppilastoveneilleenkin, että he järjestönuorissa toimiessansa ovat oppineet esiintymään mallikelpoisesti ja siten kuin kaikille järjestyneille työläisille on sopivaa.